Jaarverslag 2018

Voorwoord

Voorwoord

In deze jaarrekening leggen we verantwoording af over het laatste volledige kalenderjaar van de afgelopen bestuursperiode. Een jaar waarin er ‘dynamisch en ondernemend’ verder is gewerkt aan de uitvoering van het collegeakkoord uit 2015. Door de provinciale organisatie, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een jaar ook, waarin zowel het college van GS als Provinciale Staten zich hebben voorbereid op de nieuwe bestuursperiode. Dat heeft geleid tot voorstellen in de Voorjaarsnota om begrotingsposten van structurele uitgaven aan het eind van de periode niet op nul te zetten. Deze meer realistische meerjarige invulling is vertaald in de Begroting 2019 en nu uitgangspunt voor de nieuwe bestuursperiode.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn de goede banden met de verschillende colleges van burgemeester en wethouders aangehaald met een hernieuwde kennismakingsronde, waarbij alle gemeenten zijn langsgekomen in het provinciehuis. Ook ging het college van GS in het afgelopen jaar bij alle waterschappen op werkbezoek.

In februari 2018 overleed directeur-secretaris Annet van Schreven. Interim directeur-secretaris Leendert Maarleveld heeft vanaf 1 januari tot en met de zomer sturing gegeven aan de provinciale organisatie. In september is, onder de nieuwe functiebenaming van provinciesecretaris, Wim Brenkman aan de slag gegaan voor Drenthe.

Veel van de ambities voor een economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe werden in het afgelopen jaar in concrete resultaten zichtbaar. Het meest in het oog springend was misschien nog wel de ‘Col du Vam’, waarvoor ook landelijk veel belangstelling was.
Provinciedekkend wordt er inmiddels volop gewerkt aan de aanleg van snel internet.
Door aan te schuiven en volop mee te praten aan verschillende tafels is een bijdrage geleverd aan het realiseren van het concept-klimaatakkoord. Verduurzaming en vergroening waren het afgelopen jaar ook belangrijke speerpunten binnen het economisch beleid, bij natuur en landbouw (agrarisch natuurbeheer) en bij waterbeheer. Het belang van een goede waterhuishouding was in de extreem droge zomer van het afgelopen jaar voor iedereen zichtbaar.
In de gereviseerde Omgevingsvisie die in het afgelopen jaar is vastgesteld, is nadrukkelijk aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Daarin investeert de provincie ook met het Binnenstadfonds, dat in alle 7 grote kernen van Drenthe inmiddels heeft geleid tot plannen om winkelleegstand tegen te gaan.
Met de Drentse Zorgtafel zijn partijen bij elkaar gebracht op een manier die nu voor andere provincies als voorbeeld dient.
Door grote evenementen mogelijk te maken, extra te investeren in onze musea, maar ook door meer oog te hebben voor talentontwikkeling, is de positie van Drenthe als cultuurprovincie versterkt.
En met de bijdrage aan het stadion van FC Emmen kreeg de gezamenlijke Drentse trots op onze kersverse eredivisionist vorm.

Kortom: op alle beleidsterreinen heeft de provincie zich, samen met maatschappelijke partners en andere overheden, ook in 2018 maximaal ingezet om Drenthe elke dag een klein stukje beter en mooier te maken. We rekenen erop dat ook in de nieuwe bestuursperiode kritische vragen, het kruisen van de degens in stevige debatten, maar bovenal ook de prettige samenwerking met Provinciale Staten zullen bijdragen aan een nog mooier en krachtiger Drenthe waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans zijn.

Met deze Jaarstukken 2018 hopen we op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van de inzet in het afgelopen jaar.

College van gedeputeerde staten van Drenthe

ga terug