Jaarverslag 2018

Investeringsagenda

Investeringsagenda

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 13 april 2016 de investeringsagenda vastgesteld. In de eerste uitwerking van het programma werd uitgegaan van negen concrete projecten, waarvan de lasten uitkwamen op € 45.000.000,--. In de voorjaarsnota van 2017 is op basis van projectbesluiten besloten het budget te verhogen tot € 95.500.000,--.

De voortgang van projecten uit de investeringsagenda is met uw staten besproken en onderdelen zijn, waar nodig, bijgesteld.

Investeren doet de provincie niet alleen. De provincie fungeert vooral als aanjager. Vanuit de voor Drenthe typerende coöperatieve aanpak, werken we samen met gemeenten, ondernemers en inwoners. Aan alle projecten is cofinanciering verbonden. Dit betekent dat de investeringen in Drenthe veel groter zijn dan de inzet vanuit de investeringsagenda. Dankzij de investeringsagenda zijn initiatieven gestart die in totaal ca. € 500.000.000,-- aan investeringen hebben losgemaakt in de provincie.

Het college heeft in december 2018 een rapportage gestuurd aan de staten. Dit is nadrukkelijk geen eindbeeld. Een deel van de investeringsagenda reikt verder dan deze bestuursperiode. De inhoud van deze rapportage is opgenomen in de uitvoeringsinformatie bij de jaarrekening 2018. Per project is in de uitvoeringsinformatie inhoudelijk gerapporteerd over doel, financiën, resultaten en effecten.

De 15 projecten van de investeringsagenda zijn veelal voorwaardenscheppend van aard. De beoogde effecten moeten vooral door medeoverheden, bedrijven en burgers in gang worden gezet en feitelijk worden gerealiseerd. De provincie heeft met de investeringsagenda belangrijke impulsen gegeven tot verduurzaming, werkgelegenheid, sociale cohesie, bereikbaarheid en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Bijgevoegd is een compact financieel overzicht van de projecten uit de investeringsagenda. De projecten zijn onderdeel van de programma-uitgaven die verder in deze jaarrekening zijn weergegeven.

Project

Gereserveerd in Investerings- agenda

Beschikbaar gesteld door PS

Realisatie t/m 2017

Realisatie 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Totaal

Mooie steden en dorpen

5.150

5.150

105

1.256

3.789

5.150

Omgeving van de luchthaven

5.250

5.250

332

131

4.786

5.250

Op fietse

6.055

6.055

2.222

1.684

2.149

6.055

Krachtige binnensteden

13.000

13.000

7.000

5.250

750

13.000

Werken aan de toekomst van Veenhuizen

750

750

Onze musea

4.125

4.125

1.023

1.262

1.090

750

4.125

Versterken van Drentse bedrijfsleven

7.000

7.000

3.487

772

2.742

7.000

Snel internet voor iedereen

9.000

9.000

5.138

2.542

1.321

9.000

Energieneutraal wonen

6.500

6.500

4.517

980

1.002

6.500

Drenthe asbestvrij

3.500

3.500

2.816

372

312

3.500

Toekomstige landbouw

4.930

4.930

72

1.054

1.821

1.275

433

275

4.930

De luchthaven

13.800

13.800

13.800

13.800

Werken aan een gezonde woningmarkt

2.000

2.000

152

1.348

250

250

2.000

IJsbaan Hoogeveen

5.000

5.000

5.000

5.000

Vitale vakantieparken

6.500

6.500

240

2.480

1.260

1.260

1.260

6.500

Vrije Ruimte

2.940

2.940

ga terug