Jaarverslag 2018

3: Bereikbaar Drenthe

In de begroting 2018 schreven we over dit speerpunt:

We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van sterke steden en een dynamisch platteland. Optimale verbondenheid via lucht, weg, water, spoor en fietspaden is van groot belang voor economische ontwikkeling en welbevinden in Drenthe. Slimme en duurzame mobiliteit moet onze stedelijke centra en voorzieningen bereikbaar houden vanuit en naar de regio. We willen het aantal verkeersslachtoffers verder terugdringen door onze wegen veiliger in te richten en via campagnes de weggebruikers te wijzen op veiligheid in het verkeer. Wij achten Groningen Airport Eelde
(GAE) van belang voor het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid voor Noord-Nederland. Daarbij zetten wij in op versterking van de omgeving rond GAE.

Bereikbaarheid
Voor Drenthe is het van belang vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om er voor te zorgen dat voorzieningen op het platteland bereikbaar blijven voor iedereen, voor de leefbaarheid van Drenthe. Wij betrekken daarbij het bedrijfsleven en zorginstellingen, spreken aan op eigen verantwoordelijkheden en zoeken naar niet-traditionele (infrastructurele) maatregelen als informatievoorziening, gedragsverandering en inrichting. Dit moet leiden tot een betere bereikbaarheid van Zuidoost-Drenthe.
We werken naar een nieuw investeringsprogramma verkeer en vervoer, door samen met onze partners na te denken over een toekomstbestendige inrichting van bereikbaarheid voor logistiek, distributie, zorg, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De komende periode wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de verdubbeling N34-zuid. Er zal duidelijkheid komen over een veiligere en verbeterde corridor Emmen-Groningen, waaronder de partiele verdubbeling van de N34, en mogelijke oplossingen voor verkeer per spoor, zoals het mogelijk maken van personenvervoer op het traject Emmen-Rheine. Dit mede als aanjager voor Vierkant voor Werk. In de 2018 investeren wij in de verbetering van de infrastructuur, met name aan enkele stroomwegen. Daarnaast worden reguliere onderhoudswerkzaamheden op de Drentse wegen en vaarwegen uitgevoerd.

Duurzame mobiliteit
We willen meer invulling geven aan het verduurzamen van de mobiliteit. Daarom haken we aan op een van de vijf energietransitiepaden van het Rijk: mobiliteit & energie. Een nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe krijgt vorm. In de aanbesteding krijgt duurzaamheid een nadrukkelijker rol.

Fietsprovincie
Samen met vele partners werken we aan het versterken van onze koppositie als dé vijf sterren-fietsprovincie. We investeren in de kwaliteit van de fietspaden en vergroten de fietsbeleving samen met ondernemers. Onze huidige infrastructuur moet toekomstbestendig zijn. Daarvoor is een kwaliteitsimpuls noodzakelijk. Ook brengen we Drenthe meer in beeld met campagnes en fietsevenementen en zetten in op meer en veilig fietsgebruik.

Groningen Airport Eelde
Op basis van de Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde (GAE) zijn de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo een proces gestart om te komen tot een ruimtelijk-economische ontwikkeling van de luchthavenomgeving. Het doel van de gebiedsontwikkeling is de bestaande functies in het gebied te combineren met nieuwe ideeën en netwerken om zo te komen tot nieuwe verdienmodellen voor het gebied. Vanuit Groningen Airport Eelde werken we aan de integratie van onbemand (drones) en bemand luchtverkeer. Samen met onze partners investeren wij in de luchthaven om deze verder te ontwikkelen en de toekomst veilig te stellen. In dit verband zal de luchthaven in 2018 een andere organisatiestructuur krijgen.

3: Bereikbaar Drenthe

Bereikbaarheid

Hunebed Highway N34
De omdoping van de N34 tot Hunebed Highway heeft landelijk veel publiciteit opgeleverd. Voor de verdubbeling van de N34 Emmen-Coevorden zijn de planologische procedures afgerond en de benodigde gronden verworven. De realisatie van de ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is gestart. Voor het verbeteren van de verbinding Emmen - Groningen is de planstudie gestart naar een gedeeltelijke verdubbeling, inclusief de aanpak van de rotonde Gieten. Bestuurlijk is een afspraak gemaakt met het Rijk om gezamenlijk te verkennen hoe dit knelpunt kan worden opgelost.


Opening Hunebed Highway door staatssecretaris Mona Keijzer.

Logistiek
In Zuidoost-Drenthe hebben we ingezet op het verder verbeteren van de achterlandverbindingen naar Duitsland en Twente. Met betrokken partijen hebben we een intentieverklaring getekend om het personenvervoer Emmen-Rheine te reactiveren. In de Regio Groningen-Assen is gewerkt aan de ontwikkeling van een logistieke hub bij Flora Holland.

RSP
De maatregelen binnen het Regio Specifiek Pakket (RSP) liggen op schema. We hebben in het afgelopen jaar verder gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de aansluiting van de Rondweg Emmen op de N34. De realisatie van de verruiming van de spoorboog Hoogeveen en de verdubbeling van het spoor Zwolle-Herfte liggen op schema. De realisatie van de verbetering van de stationsomgeving in Coevorden is feestelijk gestart met de realisatie van de ondertunneling.

Duurzaam veilige inrichting
De provincie heeft een wegenruil met de gemeente Emmen gesloten om de N391 (Rondweg Emmen) binnen de bebouwde kom duurzaam veilig in te richten. De realisatie van de aansluiting van de N391 bij de N366 bij Ter Apel is gerealiseerd. In een omgevingsproces met bewoners en andere betrokken is een uitwerking met maatregelen gemaakt voor een veilige inrichting van de N375 van Pesse naar Meppel. Met de gemeente De Wolden zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over deze uitwerking.  De planologische procedure en grondverwerving voor de realisatie van de rotonde Tynaarlo zijn afgerond. Het Rijk heeft een bijdrage toegezegd van € 1,6 mln voor het veiliger maken van de bermen in Drenthe.

Duurzame mobiliteit

Openbaar Vervoer, ketenmobiliteit en innovaties
De aanbesteding van de OV-concessie voor het busvervoer in Groningen en Drenthe in de periode 2019 - 2029 is afgerond. Met een doorgroei van kwaliteit voor de reiziger en een bijdrage aan duurzaamheidsdoelen met 90% CO2-reductie, is de lat hoog gelegd. De hubs Gieten en Borger zijn officieel geopend. Dit concept wordt nu verder uitgerold in Drenthe / Groningen en ook landelijk.
Er zijn bestuurlijke afspraken met de NS gemaakt om een proef te doen met een snelle treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. De Vechtdallijn Emmen-Zwolle is de door reizigers best gewaardeerde regionale spoorlijn in Nederland. Met het Rijk zijn in het MIRT bestuurlijke afspraken gemaakt over Slimme en Duurzame mobiliteit. De hubs, pilots autonoom vervoer en MaaS-pilot zijn onderdeel van deze afspraken.


De hub in Gieten.

Drone Hub GAE
Provincie heeft in samenwerking met Drone Hub Groningen Airport Eelde het unieke nationale experiment voor drone vluchten uit het zicht (Beyond Visual Line of Sight) mogelijk gemaakt.

Verkeersveiligheid
Er is gestart met de regionale campagne fietsverlichting zodat fietsers verlichting voeren om de verkeersveiligheid te bevorderen. De landelijke campagne MONO is gestart. Deze is gericht op het voorkomen van afleiding in het verkeer bijvoorbeeld het gebruik van smartphones door bestuurders.
In het Verkeer- en Vervoersberaad (VVBD) zijn met alle wethouders en maatschappelijke organisaties de prioritaire thema's voor de komende jaren benoemd. Het VVBD wordt door de deelnemende partijen als nuttig en waardevol ervaren.


OBS Het Oelebred ontvangt Drents Verkeersveleiligheidslabel.

Fietsprovincie

Fiets
De deeltrajecten voor het tracé van de fietssnelweg Assen-Groningen zijn verder uitgewerkt. Met de gemeenten Assen en Tynaarlo zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de realisatie. Het rijk heeft een bijdrage van € 1,8 mln toegezegd voor de realisatie van de fietssnelweg Assen-Groningen. Het fietsmonitoringssysteem is verder uitgewerkt en wordt begin 2019 in gebruik genomen. Het rijk  heeft ook een bijdrage van € 600.000 toezegd voor het fietsparkeren bij stations Meppel, Coevorden, Emmen.

Groningen Airport Eelde
De gebiedsontwikkeling rondom de luchthaven werpt vruchten af. De voormalige Rijksluchtvaartschool blijkt een gewilde vestigingsplek te zijn voor kleine bedrijven en startups, die veelal gelieerd zijn aan luchtvaart of bijvoorbeeld toepassingen voor drones.
Ondanks een nieuw passagiersrecord, bleek eind 2018 dat Nordica zich vanwege te hoge kosten en te lage opbrengsten, genoodzaakt zag om te stoppen met de lijndiensten naar Kopenhagen en München. Met de andere aandeelhouders hebben gewerkt aan de verdere uitwerking van het investeringsscenario 'Toegangspoort van het Noorden.' De verandering van de organisatiestructuur heeft in dat traject een wat lagere prioriteit gekregen.  

Successen

- Nieuwe OV-concessie busvervoer Groningen en Drenthe 2019-2029
- Start realisatie vernieuwing van het stationsgebied Coevorden
- Afronding planologische procedure en grondaankoop verdubbeling N34 Emmen-Coevorden
- Intentieverklaring reactivering spoorlijn Emmen-Rheine
- Opening RLS gebouw A
- Realisatie van composieten sluisdeuren in Vries en de Punt
- Start realisatie ongelijkvloerse aansluiting Klooster
- Oplevering ongelijkvloerse aansluitingen van de N391 op de N366 en bij Roswinkel
- Bereikbaarheidsakkoord N391 (rondweg) - N862 (Emmen-Klazienaveen) gesloten met gemeente Emmen voor verbetering doorstroming en veiligheid
- Start uitrol hubs als sociaal-economische knooppunten in combinatie met bereikbaarheid door opening hubs Gieten en Borger
- Afspraken in BO MIRT om gezamenlijk onderzoek te starten naar knelpunten verkeersplein Gieten
- Start MIRT-onderzoek capaciteit A28 Amersfoort-Hoogeveen met mobiliteitsonderzoek met het Rijk en de regio
- Start pilot logistieke hub Flora Holland

Knelpunten

ga terug