Jaarverslag 2018

1: Samenwerkend Drenthe

1. Kwaliteit openbaar bestuur

Toelichting programma

Drenthe is een bestuurskrachtige en zichtbare provincie. Goede bestuurlijkeverhoudingen staan voorop. Bestuur en medewerkers van Drenthe staan midden in de samenleving, stellen kerntaken en maatschappelijke opgaven centraal en geven via flexibele samenwerkingsverbanden invulling en uitvoering aan de ambities uit het collegeakkoord. Provincie Drenthe borgt binnen haar verantwoordelijkheid een goed openbaar bestuur. Het interbestuurlijk en financieel toezicht wordt sober en proportioneel uitgevoerd.

Stand resultaten

Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling.

Lasten

Baten

6.740.862

-3.770

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie
2017

Primitieve begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Totaal lasten

8.614.480

6.806.576

8.815.075

6.740.862

2.074.213

Totaal baten

-9.242

-19.640

-19.640

-3.770

-15.870

ga terug