Jaarverslag 2018

I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt aangegeven wat in 2018 is bereikt van de beleidslijnen voor de uitvoering van het onderhoud van de kapitaalgoederen die in de begroting staan beschreven. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle goederen die in eigendom van de provincie zijn en een meerjarig nut hebben. Deze kapitaalgoederen hebben we als volgt gerubriceerd:

  • Wegen
  • Vaarwegen
  • Gebouwen

Wegen

Wat hebben we bereikt in 2018?
De provincie Drenthe beschikt over 518 km weg en 270 km fietspad. Dit is inclusief kruispunten/aansluitingen,rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen, viaducten en overige weginrichtingen.

Het onderhoud van de wegen is conform het beleidsplan wegen uitgevoerd. Het huidige
kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan.
De volgende projecten groot variabel onderhoud zijn uitgevoerd in 2018:

  • N371 Bovensmilde- Smilde
  • N374 Westerbork - Bruntinge
  • N375 Meppel
  • N863 Nieuw Schoonebeek
  • Fietspad langs N379 Nieuw Buinen.

In 2018 is circa 15 km hoofdrijbaan voorzien van nieuw asfalt. Tevens is op circa 4 km fietspad het asfalt vervangen door een betonverharding

Het groot onderhoud op de N376 bij Sleen is doorgeschoven naar 2019, omdat ze dan gecombineerd wordt met de herinrichting van het betreffende weggedeelte.

In 2018 zijn we verder gegaan met conditiemetingen en gestandaardiseerde inspecties. De vastlegging van alle onze assets in het beheersysteem is voorgezet. Op basis van deze gegevens is een eerste aanzet tot het meerjarenprogramma 2020-2023 gemaakt. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt en zal worden meegenomen in de Begroting 2020 en volgende jaren.
Het dagelijks onderhoud is in 2018 door aannemers onder provinciale regie uitgevoerd en heeft niet tot problemen geleid. De gladheidsbestrijding heeft goed gefunctioneerd.

Het is gelukt om het provinciale wegenbestand als integraal onderdeel van de Drentse economie op het afgesproken kwaliteitsniveau te houden, met daarbij aandacht voor een schone gezonde en mooie leefomgeving.  

Vaarwegen

Wat hebben we bereikt in 2018?
De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112
km Zuid-Oost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, gemalen, en overige
vaarweginrichting.
Het onderhoud van de vaarwegen is conform het Beleidsplan vaarwegen uitgevoerd, het huidige
kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan.In 2018 zijn we verder gegaan met conditiemetingen en gestandaardiseerde inspecties. De vastlegging van alle onze assets in het beheersysteem is voortgezet.  Op basis van deze gegevens is een eerste aanzet tot het meerjarenprogramma 2020-2023 gemaakt. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt en wordt meegenomen in de Begroting 2020 en volgende jaren. Er blijkt al wel dat er forse investeringen nodig zijn in boordvoorzieningen.

In 2018 is het project Realiseren zonneakker Rogatsluis uitgevoerd. Deze zonneakker maakt deel uit van de "Overdracht Peilbeheer" en zal als zodanig worden overgedragen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het groot onderhoud aan onze vaarwegen wordt veelal uitgevoerd buiten het vaarseizoen in de periode november - maart. Dit heeft er toegeleid dat enkele projecten  waaronder Revisie Dieverbrug, vervanging bediening op afstand Nieuwe Brugsluis op 31 december 2018 nog niet waren afgerond.

In 2018 hebben we op de volgende trajecten de oeverbeschoeiing vervangen:

  • Wittewijk: (traject "drukke zijde") Wittewijksbrug _ circa Friese Grens circa 1,7 km (vervangen beton)
  • Drentse Hoofdvaart: Traject - Tentingedraai - richting Leembrug (stille zijde) circa 350 meter (vervangen beton)

In samenwerking tussen waterschap gemeente en provincie zijn hier een aantal maatregelen genomen waardoor de situatie op dit moment weer veilig is. Er wordt nu aan een plan gewerkt om ook op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Er is geen achterstallig onderhoud ontstaan wel is duidelijk dat er in de komende jaren een forse inspanning geleverd moet worden voor het vervangen van oeverconstructies die aan het einde van hun levensduur zijn.

Het dagelijks onderhoud is in 2018 door aannemers onder provinciale regie uitgevoerd en heeft niet tot problemen geleid.

Het is gelukt om met aandacht voor een schone en gezonde leefomgeving het provinciaal vaarwegenstelsel veilig beschikbaar te houden en de functionaliteit voor de beroeps- en recreatievaart en de aan - en afvoer van water te borgen.

Gebouwen

De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud gehad in 2018:

Beheerd door team Bestuursservice & Gebouwen (B&G):
- Het provinciehuis;
· Het Drents Museum
- Huize Tetrode
· Het Depot Drents Museum;
- Health Hub Roden (aangekocht in 2018 en wordt momenteel verbouwd en in 2019 in gebruik genomen)
· Drie actieve (vaar)wegen steunpunten; Beheer wordt door B&G overgenomen van W&V

Beheerd door Wegen en Vaarwegen (W&V):
· Zes voormalige brug- en sluiswoningen;
· Steunpunt Borger

Beheerd door team Economie:

· Voormalige gebouwen van de Rijksluchtvaartschool (RLS) op Groningen Airport Eelde (aangekocht in 2016 en verder verbouwd in 2018);

Provinciehuis
Bij het provinciehuis wordt gewerkt met een onderhoudsplan van 25 jaar die in 2017 is geactualiseerd. Er is in 2018 schilderwerk uitgevoerd en is een gedeelte van de dakbedekking vervangen. Verder zijn de E-laadpalen vervangen en uitgebreid van 4 naar 8. Dit was niet voorzien in het onderhoudsplan. Verder zijn de batterijen van de noodverlichtingskast en een garagedeur vervangen. Ook zijn er nog werkzaamheden aan de toegangspoortjes verricht. De overige werkzaamheden schuiven door naar 2019.

Drents Museum en Depot
Voor het Drents Museum en Depot zijn de onderhoudsplannen in 2018 geactualiseerd. Het zijn 10-jarige plannen waaraan een voorziening is gekoppeld. Bij het Drents Museum zijn in 2018 schilderwerkzaamheden uitgevoerd, NEN keuringen verricht en werkzaamheden uitgevoerd aan de ketels Kloosterstraat en de gasleiding van de oudbouw. Ook zijn er verlichtingsarmaturen vervangen. Bij het Depot van het Drents Museum vindt een verbouwing plaats als kwaliteitsimpuls waardoor er geen aparte specifieke werkzaamheden qua groot onderhoud zijn verricht in 2018

Huize Tetrode
Ook hiervoor is een 10-jarig onderhoudsplan opgesteld en een voorziening gevormd omdat dit een apart gebouw betreft met een eigen huurder. Voor 2018 waren hiervoor geen werkzaamheden op het vlak van groot onderhoud gepland.

Voormalige gebouwen Rijksluchtvaartschool
De provincie Drenthe is sinds 2016 eigenaar van de gebouwen waarin de Rijksluchtvaartschool van Groningen Airport Eelde was gevestigd. Het is een beschermd Provinciaal Monument. Gebouw A is inmiddels gerestaureerd en verhuurd. Een aantal tegenslagen (asbest, betonrot, installaties) hebben het project vertraagd. De investering is binnen het bijgestelde budget gebleven. Voor gebouw C is de vergunning verleend op basis van het ontwerp. De uitvraag van offertes vindt in februari 2019 plaats. Daarnaast is het buitenschilderwerk van de panden voorbereid voor uitvoering in 2019.

Health Hub Roden (HHR)
De verbouwing van het aangekochte pand in 2018 zal resulteren in een verhuizing van de HHR op 1 mei 2019. Naar verwachting zal de volledige verbouwing voor de zomervakantie worden afgerond. De verbouwing bestaat zowel uit bouwkundige werkzaamheden aan wanden en vloeren, vervangen van installaties en het inrichten van onder andere werkplekken, collegezalen, laboratioria en overlegruimten. Stichting Vita zal het pand gaan huren van de provincie en vervolgens op haar beurt weer in delen gaan verhuren aan onderwijsinstellingen, start-ups en scale-ups.

Steunpunten (vaarwegen)
Alle onderhoudskosten van steunpunten zijn opgenomen bij het onderhoud wegen in programma 3. Voor het steunpunt Kloosterveen wordt al wel met een onderhoudsplan gewerkt, voor de andere steunpunten worden in 2019 meerjarenonderhoudsporgramma's opgesteld. Het noodzakelijke onderhoud voor deze steunpunten is uitgevoerd. Er is geen achterstallig onderhoud.

Steunpunten (vaar)wegen en brug- en sluiswoningen
De onderhoudskosten van de woningen zijn ook opgenomen bij het onderhoud van wegen in programma 3. Regulier wordt hierop onderhoud verricht. Er is geen achterstallig onderhoud.

Samenvatting

Als samenvatting presenteren we hieronder een financiële overzichtstabel.

Realisatie 2017

Primitieve begroting

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

WEGEN

Onderhoud wegen (incl. steunpunten)

Lasten

10.722.375

9.310.288

9.134.640

9.321.498

-186.858

VAARWEGEN

Onderhoud vaarwegen (incl. steunpunten en woningen)

Lasten

4.254.547

4.121.461

4.417.468

4.649.564

-232.096

GEBOUWEN

Onderhoud Provinciehuis

Lasten, storting in de voorziening

398.750

398.750

339.317

198.762

140.555

Lasten dagelijks onderhoud

149.382

192.395

304.633

230.878

73.755

Onderhoud Drents Museum

Lasten, storting in de vooziening

165.000

165.000

151.128

151.128

0

Lasten, dagelijks onderhoud

148.345

125.000

197.736

131.462

66.274

Onderhoud Depot Drents Museum

Lasten, storting in de voorziening

14.043

14.043

41.787

41.787

0

Lasten, dagelijks onderhoud

42.536

47.352

40.590

47.413

-6.823

Onderhoud Huize Tetrode

Lasten, storting in de voorziening

0

0

10.565

10.565

0

Lasten, dagelijks onderhoud

10.243

11.500

7.672

3.371

4.301

ga terug