Jaarverslag 2018

I.2.4 Financiering

Inleiding

Wat wordt er besproken in de paragraaf ?

In deze paragraaf wordt het treasurybeleid (financieringsbeleid) beschreven. Er wordt een korte terugblik gegeven, maar ook worden de verwachtingen en inschattingen van toekomstige ontwikkelingen en het risicobeheer op de financieringsportefeuille geschetst.

Wat is treasury
Treasury omvat alle werkzaamheden gericht op zowel het formuleren van beleid als het daadwerkelijk aantrekken van eventueel noodzakelijke financiering en het uitzetten van:
· Tijdelijk overtollige middelen die niet direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak.
· Middelen in het kader van de uitoefening van de publieke taak onder het kader revolverend
financieren (voornamelijk kredietsubisidies).

Tijdelijk overtollige middelen

De tijdelijk overtollige middelen bestaan uit verstrekte langlopende uitzettingen in de vorm van uitzettingen aangegaan voor 12 juni 2012. Daarnaast bestaat de treasuryportefeuille uit leningen die uitstaan bij medeoverheden waarmee er geen sprake is van een toezichtsrelatie, het zgn. schatkistbankieren of onderling uitlenen.

In 2018 is een deposito van € 7 miljoen afgelopen. Hierdoor bedraagt de huidige portefeuille – van de uitzettingen gedaan voor juni 2012 - € 20 miljoen (op de balans is dit opgenomen voor een bedrag van € 19.887.722,--).

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

Langlopende uitzetting

Bedragen x 1.000,-

Einddatum

Rente

Lening 31-12-2018

Rabobank coupon 4,125% 99,43

12-1-2021

4,12%

10.000

NWB coupon 3,5% 95,59

14-1-2021

3,5%

10.000

In 2018 hebben geen mutaties plaatsgevonden in het onderling uitlenen.

 Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

Bedragen x € 1.000,-

Einddatum

Rente

Lening 31-12-2018

Gemeente Smallingerland

02-sep-19

0,750

5.000

Gemeente Maassluis

01-dec-19

0,510

7.000

Gemeente Oosterhout

06-feb-20

0,380

5.000

Gemeente Etten-leur

26-jun-20

0,410

10.000

Gemeente Velsen

16-sep-24

1,580

10.000

Gemeente Amsterdam

11-dec-24

1,200

10.000

Drempelbedrag

Het drempelbedrag is het bedrag dat we jaarlijks mogen aanhouden buiten de verplichte schatkistrekening om. Voor de berekening van het drempelbedrag en de benutting van dit bedrag verwijzen wij u naar Hoofdstuk II.5 Toelichting op de balans, uit dit overzicht blijkt dat we aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan.

Treasury activiteiten en ontwikkelingen

In onderstaande tabel is de treasuryportefeuille per 31 december 2018 opgenomen. De kortlopende uitzettingen worden gevormd door de rekening courant die we bij het rijk aanhouden. Onze liquiditeiten zijn afgenomen door uitvoering van de begroting.

Bedragen in €

31-12-2018

31-12-2017

Kortlopende uitzettingen

Rijk Schatkistpapier

148.205.320

200.416.211

Langlopende uitzettingen

Obligaties/Deposito's aangegaan voor 4 juni 2012

19.887.722

26.501.140

Langlopende uitzettingen

Decentrale overheden (onderling schatkistbankieren)

47.000.000

47.000.000

Verloop rente 2018

Onze begrote lange rente is gebaseerd op de rente opbrengst van reeds verstrekte leningen. In 2018
hebben we geen nieuwe meerjarige uitzettingen gedaan. Onze liquiditeitenprognose geeft aan dat in circa 2020 onze liquiditeitspositie terugloopt. Dit gegeven tezamen met de huidige lage rentestand heeft er toe geleid dat we geen langjarige uitzettingen hebben overwogen.

De markt
In het afgelopen jaar hebben zicht geen noemenswaardige wijzigingen in de rente voorgedaan. Ze bleef dan ook onverminderd laag.
Uitlenen aan de staat voor 3 maanden (3 maands schatkistpapier) gaf gedurende het gehele jaar geen rente. De Euribor (het rente tarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken) is vanaf mei 2015 al negatief en schommelde net als in 2017 rond de -0.3%. De Euribor is een belangrijke graadmeter voor de korte rente. De lange termijn rente (10 jaar Nederlandse staat) schommelde tussen de 0.4 en 0.7%.
De ECB heeft haar stimuleringsbeleid van het opkopen van obligaties in 2019 stopgezet. Analisten verwachten dat de lange en korte rente in 2019 niet direct zal reageren, omdat andere factoren waaronder de Brexit en de slechte financiële situatie van Italië ook van invloed zijn op de renteontwikkeling. In de wet Financiering decentrale overheden is overigens bepaald dat de rente op de rekening courant bij het Rijk niet lager dan nul kan zijn.

Risico's
Het wettelijk kader bepaalt dat in de voorgeschreven Financieringsparagraaf aandacht geschonken moet worden aan de Kasgeldlimiet, Renterisiconorm, Valutarisico's , Kredietrisico's, Liquiditeitsrisico's en Koersrisico's. In de volgende tabel zijn deze risico's beschreven, een toelichting opgenomen gevolgd door het resultaat in 2018.

Risico

Toelichting

Resultaat 2018

(nieuw)

Kasgeldlimiet kortlopende schulden

De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat de provincie maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal mag hebben. Voor provincies is dat 7% van het begrotingstotaal.

In 2018 hebben we voldaan aan deze limiet omdat we geen leningen hebben aangetrokken.

Koersrisico's

Het risico dat de koers van een vastrentende waarde zoals een obligatie zich negatief ontwikkelt.

De beleggingsportefeuille kent een "buy en hold' strategie waardoor vroegtijdige verkoop in principe niet aan de orde is. Afhankelijk van de marktwaarde wordt een koerswinst of koersverlies gerealiseerd.

Kredietrisico's

Risico op terugbetaling van beleggingen en/of rentebetalingen, door alleen te beleggen in vastrentende waarden van financiële ondernemingen en landen met minimaal AAA-rating.

In de afgelopen jaren is de rating van de Rabobank gedaald waardoor ze in 2018 niet meer aan de minimale rating voldeed. Op het moment van aankoop was de rating wel voldoende. De kredietwaardigheid van de financiële ondernemingen wordt  gevolgd. Alle nieuwe uitzettingen en alle toekomstige vrij te vallen middelen zullen worden geplaatst bij de staat dan wel uitgeleend worden aan decentrale overheden. De Nederlandse staat en haar decentrale overheden voldoen aan de gestelde rating eisen.

Liquiditeitsrisico's

Het kunnen betalen van facturen en overige financiële verplichtingen

In 2018 waren we voldoende liquide waardoor we aan onze betalingsverplichting konden voldoen.

Renterisiconorm - langlopende schulden

Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De grondslag is 20% van het begrotingstotaal.

We hebben geen langlopende schulden hierdoor is de rente risiconorm niet aan de orde.

Valuta risico's

Ontstaan door schommelingen in wisselkoersen

Alle beleggingen zijn gedaan in Euro's zodat van schommelingen in wisselkoersen geen sprake is.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt een grens aan de korte financiering. Korte financiering dient er voor om tijdelijke liquiditeitstekorten voor de financiering van lopende uitgaven op te vangen. Hiermee kan het renterisico op korte financiering worden beperkt. Om dit risico te beperken mag de kasgeldlimiet gemiddeld per kwartaal niet worden overschreden. Bij overschrijding van de limiet geldt een meldplicht aan de toezichthouder (uiterlijk) bij de derde overschrijding. Daarnaast geldt bij een overschrijding van drie kwartalen, dat een plan van aanpak om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor wordt gelegd aan de toezichthouder (art. 4, tweede lid).

Toets kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000

Omvang begroting per 1 januari

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

1. Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag

7%

7%

7%

7%

in bedrag

€ 261.731

€ 261.731

€ 261.731

€ 261.731

2. Omvang Vlottende korte schuld

€ 50.847

€ 50.846

€ 39.088

€ 26.689

3. Vlottende middelen

€ 204.246

€ 182.633

€ 178.859

€ 185.627

4. Totale netto vlottende schuld (2)-(3)

€ -153.399

€ -131.787

€ -139.771

€ -158.937

Toegestane kasgeldlimiet (1)

€ 261.731

€ 261.731

€ 261.731

€ 261.731

Ruimte (+) /Overschrijding (-)

€ 415.130

€ 393.518

€ 401.502

€ 420.668

Leningen en garanties uitgegeven in het kader van de publieke taak

De leningen betreffen hier langlopende, niet verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan een jaar  

 Overige verstrekte langlopende leningen

 Hypotheken

Bedragen x € 1.000,-

Rente

Lening 31-12-2018

Medewerkers provincie Drenthe

0

4.713

Agrarische Natuur Drenthe

0%

638

Bio Energy Hartlief-Lammerts BV

0,60%

114

Coöperatie De Kop Breed

1,09%

2.100

Coöperatie Eco-Oostermoer verbindt U.A. Breedband

1,56%

180

DEO

0

29.200

Glasvezel De Wolden B.V. Breedband

0,79%

9.000

Kredietunie Noord Drenthe U.A

0

50

Landbouwbedrijf De Jong

0,96%

74

Maatschappij van Weldadigheid

2%

808

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

6,5%

104

Noordenveld Zuid-West (grijs) Breedband

3,99%

479

Noordenveld Zuid-West (wit) Breedband

0.81%

3.512

RE-NET Glasvezel HOOGEVEEN B.V.

0

2.155

Sterk Midden-Drenthe (grijs) Breedband

3,97%

2.750

Sterk Midden-Drenthe (wit) Breedband

0,7 %

7.500

Stichting Energy Challenges

2%

348

Asbestdaken

0

1.783

Gemeente Emmen (DPE Next)

3%

5.400

Pro rata aandeelhoudersvergadering Tranche D Enexis en aanvulling

0

317

Prolander

0%

466

RTV Drenthe

4%

1.940

Via Nationaal Restauratiefonds

Variabel

5.393

Zonneleningen SVN

1 maands deposito

9.037

Bruglening Enexis tranche D

7,2%

7.984

Hypotheken

Medewerkers provincie Drenthe

Per 1 januari 2018 stond nog circa € 9.491.000 aan hypotheken uit bij medewerkers van de provincie. De toegenomen complexiteit in fiscale wet- en regelgeving, de hogere eisen ten aan zien van zorgplicht voor financiële instellingen, die wens voor meer flexibiliteit in arbeidsvormen en  tot slot de onmogelijkheden om iets te laten aan passen in bestaande leningen hebben  geleid tot  een versnelde afbouw van de bestaande portefeuille. De verwachting was dat 85% van de leningen geherfinancierd werd, echter dit is blijven steken op circa 50%.

Verstrekte leningen (kredietsubsidies)

Agrarische Natuur Drenthe

De lening aan het Drents Collectief is overgezet naar de vervolg organisatie Agrarisch Natuur Drenthe. Uiterlijk in 2022 zal het gehele aflossingsbedrag ineens worden verrekend met de laatste uitbetaling van de SVNL subsidie.

Bio Energy Hartlief-Lammerts BV

Te uitvoering van de Green Deal is een lening verstrekt van € 200.000. Inmiddels is er afgelost tot een bedrag van € 114.284,--.

Coöperatie De Kop Breed

Aan Coöperatie De Kop Breed U.A. is een maximale krediet faciliteit verleend van € 2.3 miljoen. Hierop is inmiddels € 2.1 miljoen uitbetaald.

Coöperatie Eco-Oostermoer verbindt U.A. Breedband

Aan de Coöperatie Eco Oostermoer verbindt U.A. is een lening verstrekt van € 200.000,--. Inmiddels is er € 20.000,-- afgelost.

DEO

In 2018 is een leningsovereenkomst gesloten met de DEO voor een maximum bedrag van € 39.200.000,--. Hierop is in een eerder stadium € 29.200.000,-- uitbetaald. Over de lening is geen rente verschuldigd. Na beëindiging van de activiteiten per ultimo 2025 wordt een aflossingsschema overeengekomen.

Glasvezel De Wolden B.V. Breedband

Voor de aanleg van een NGA-netwerk is aan Glasvezel de Wolden een  lening verstrekt van maximaal € 9 miljoen. Dit bedrag is inmiddels volledig uitbetaald. Op 18 december 2018 heeft GS ingestemd met een aflossingsvrije periode voor breedbandinitiatieven gedurende de bouw- en aanloopfase van het breedbandnetwerk. .

Kredietunie Noord Drenthe U.A

Kredietunie Noord Drenthe is een coöperatieve kredietvereniging voor en door ondernemers uit het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Dit is een samenwerkingsvorm waarin leden onderling geld lenen vanuit een centrale kas. Op 20 december 2017 is er een 10 jarige- leenovereenkomst getekend met een maximum leenbedrag van  € 145.000,-- (tegen 3%). Op deze overeenkomst is inmiddels € 50.000,-- uitbetaald.

Landbouwbedrijf De Jong

Voor een proef waarbij de terugverdientijd van zonneprojecten tot minder dan 10 jaar kan worden teruggebracht is een lening verstrekt van € 105.075,--. Inmiddels is de lening afgelost tot een bedrag van € 73.551,--

Maatschappij van Weldadigheid

Aan de Maatschappij van Weldadigheid is een lening verstrekt van € 950.000,--. Inmiddels is er afgelost tot € 807.500,--.

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

Aan de NLD is een lening verstrekt van € 150.000,--. Hierop is inmiddels € 46.313,-- afgelost.

Noordenveld Zuid-West (grijs) Breedband

Aan de coöperatieve vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A. is voor grijze gebieden een 20-jarige lening toegekend van maximaal € 479.000,--. Dit bedrag is inmiddels volledig uitbetaald. Op 18 december 2018 heeft GS ingestemd met een aflossingsvrije periode voor breedbandinitiatieven gedurende de bouw- en aanloopfase van het breedbandnetwerk.

Noordenveld Zuid-West (wit) Breedband

Aan de coöperatieve vereniging Breedband Noordenveld Zuid-West U.A. is voor de witte gebieden een 20-jarige lening toegekend van maximaal € 3.511.557,--. Dit bedrag is volledig uitbetaald. Op 18 december 2018 heeft GS ingestemd met een aflossingsvrije periode voor breedbandinitiatieven gedurende de bouw- en aanloopfase van het breedbandnetwerk.

RE-NET Glasvezel HOOGEVEEN B.V.

Op 2 juli 2018 is een overeenkomst gesloten met Re-net Hoogeveen voor een leningsbedrag van maximaal € 4.000.000,-- tegen een rente van 0,82%. Op deze lening is per 31 december 2018 € 2.155.000,-- uitbetaald.

Sterk Midden-Drenthe (grijs) Breedband

Aan de coöperatie Sterk Midden Drenthe is een lening verstrekt van € 2.700.000. Dit bedrag is inmiddels volledig uitbetaald. Op 18 december 2018 heeft GS ingestemd met een aflossingsvrije periode voor breedbandinitiatieven gedurende de bouw- en aanloopfase van het breedbandnetwerk.

Sterk Midden-Drenthe (wit) Breedband

Aan de coöperatie Sterk Midden Drenthe is een lening verstrekt van € 7.500.000. Dit bedrag is inmiddels volledig uitbetaald. Op 18 december 2018 heeft GS ingestemd met een aflossingsvrije periode voor breedbandinitiatieven gedurende de bouw- en aanloopfase van het breedbandnetwerk.

Stichting Energy Challenges

In 2015 is aan Energy Challenges  een lening verstrekt van € 372.500,--. In 2017 is de looptijd verlengd van 4 naar 15 jaar. In 2018 is gebleken dat de cash flow onvoldoende ruimte heeft geboden voor de betaling van rente en aflossing; hiervoor is een voorziening getroffen. Momenteel worden verdere stappen voorbereid.

Verstrekte overige geldleningen

Asbestdaken

Omdat asbestdaken na 2024 verboden zijn heeft  PS is in de Investeringsagenda € 3.500.000,-- vrij gemaakt voor sanering asbestdaken. Hiervan is € 2.750.000,-- bedoeld als risicopremie (storting in de Reserve Revolvend Financieren). Bij een risico van 10% betekent dit dat er maximaal € 27.500.000,-- kan worden uitgeleend. Inmiddels zijn er leningen uitgegeven ter waarde van € 1.782.938,--

Gemeente Emmen (DPE Next)

In 2012 is aan de gemeente Emmen een lening verstrekt van € 6.000.000,--. Hierop is inmiddels € 600.000,-- afgelost.

Prolander

Aan de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander is een lening verstrekt van € 1.866.594,--. Er is inmiddels afgelost tot een bedrag van € 466.649,--.

RTV Drenthe

Op grond van een herfinancieringsverzoek is met RTV Drenthe een nieuwe leenovereenkomst gesloten voor het restant van de schuld per 1 januari 2017 ad € 2.371.007,-- tegen een rentepercentage van 0,751.

Via Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds heeft voor een bedrag van  € 5.393.199,-- uitgeleend.

Zonneleningen SVN

Bij SVN is een bedrag van € 9.036.694,-- beschikbaar voor zonneleningen.

Niet uit balans blijkende verplichtingen: gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de gezondheidszorg. Het gaat veelal om borgstellingen uit de jaren zeventig en tachtig. Omdat het leningsbedrag door aflossingen daalt, daalt onze borgstelling ook mee. In 2018 is de borgstelling van Stichting Interzorg Noord-Nederland afgelopen omdat de lening is afgelost. De borgstelling voor Hendrik van Boeijenoord (St. GGZ Drenthe) is vervallen omdat de borg is overgenomen door het Waarborgfonds.

Bedragen x € 1.000,- Door wie is de lening aangegaan

Gewaarborgd tot

Oorspronkelijk bedrag

Waarvan door de provincie gewaarborgd per 31-12-2018

St. Provinciale Bibliotheek te Assen

15-Nov-19

454

30

St. Provinciale Bibliotheek te Assen

15-Apr-20

839

112

Lentes Groningen (St.GGZ Groningen)

1-Nov-21

4.112

425

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Overige garantstellingen
In het kader van revolverend financieren zijn tevens garantstellingen afgegeven. In 2018 is de garantstelling voor Sectorplan vrijetijdseconomie vervallen omdat het project is afgewikkeld.

Overige Garantstellingen

tot

Garantstellingx € 1.000,- per 31 december 2018

Triodosbank

31-12-2047

max 1.200

St. Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) garantie Ëxpeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe

1-1-2034

100

Reserveringen t.b.v. leningen en garanties

Hieronder in de tabel is opgenomen welke bedragen zijn gereserveerd voor welke leningen.
Daarnaast is te zien welke ruimte er voor nog te verstrekken leningen is, om bij het verstrekken van leningen het risico op insolventie af te dekken. Dat wordt met de volgende kleuren aangegeven.

Legenda
Is de kleur donkergroen, dan is het bedrag nog niet (geheel) gestort.
Is de kleur lichtgroen, dan is het bedrag wel gestort maar zijn daarvoor nog geen leningen
toegezegd/afgesloten.
In 2018 zijn de volgende stortingen verwerkt:

  • DEO € 3.920.000,--
  • Krediet Unie € 50.70,--

Stichting Energy Challenges
In 2015 is aan Energy Challenges  een lening verstrekt van € 372.500,--. In 2017 is de looptijd verlengd van 4 naar 15 jaar. In 2018 is gebleken dat de cash flow onvoldoende ruimte heeft geboden voor de betaling van rente en aflossing; hiervoor is een voorziening getroffen. Momenteel worden verdere stappen voorbereid.

In het saldo is een storting verwerkt van het Actieplan Energie neutraal Wonen  Op 19 december is besloten de storting van € 2,25 miljoen in de Reserve opvang revolverend financieren in te trekken en beschikbaar te stellen aan Stichting NEF om Drentse woningeigenaren en eigenaren van appartementencomplexen (VvE-en) de mogelijkheid te blijven geven met rentekorting een Energiebespaarlening aan te vragen en daarmee het succes van de Energiebespaarlening Drenthe te prolongeren. In het voorstel is aangegeven dit te verwerken in 2019.

Leningen

Status

Bedrag

Opgenomen

Nog niet opgenomen

Storting in reserve

Percentage afdekking/ jaar storten

Verstrekte lening INCAS3

Onzeker en voorzien

1.550.000

1.550.000

0

155.000

10,00%

Aanvullende Verstrekte lening INCAS3

Onzeker en voorzien

60.000

60.000

0

60.000

100,00%

Verstrekte lening Sensor Univers

Afgewikkeld

620.000

620.000

0

110.800

17,87%

RTV Drenthe; herfinanciering

2.371.007

2.371.007

0

237.100

10,00%

Totaal verstrekte Zonneleningen SVn

10.414.966

10.414.966

0

1.562.245

15,00%

Saldo t.b.v. diverse te verstrekken zonneleningen dat gestort is bedraagt

0

3.000,13

Saldo t.b.v. diverse te verstrekken leningen/garanties inzake Actieplan Energieneutraal Wonen dat gestort is bedraagt

0

2.250.000,00

Verstrekte lening Stichting Energy Challenges

372.500

372.500

0

372.500

100,00%

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

150.000

150.000

0

150.000

100,00%

Verstrekte lening Coöperatie Het Drents Collectief UA

638.000

638.000

0

63.800

10,00%

Verstrekte lening Bio Energy Hartlief-Lammers BV

200.000

200.000

0

50.000

25,00%

Verstrekte lening Landbouwbedrijf De Jong

105.075

105.075

0

10.508

10,00%

Maatschappij voor Weldadigheid

950.000

950.000

0

95.000

10,00%

Verstrekte lening Coöperatie De kop breed Roderwolde (breedband)

2.300.000

2.100.000

200.000

460.000

20,00%

Verstrekte lening Eco-Oostermoer

200.000

200.000

0

100.000

50,00%

Leningsovereenkomst Glasvezel De Wolden, wit

9.000.000

9.000.000

0

900.000

10,00%

Leningsovereenkomst Glasvezel Sterk Midden-Drenthe,wit

7.500.000

7.500.000

0

750.000

10,00%

Leningsovereenkomst Glasvezel Sterk Midden-Drenthe. grijs

2.750.000

2.750.000

0

900.000

32,73%

Leningsovereenkomst Noordenveld Zuid-West, wit

3.511.557

3.511.557

0

508.400

14,48%

Leningsovereenkomst Noordenveld Zuid-West, grijs

479.000

479.000

0

191.600

40,00%

Leningsovereenkomst RE-NET Hoogeveen, wit

4.000.000

2.155.000

1.845.000

400.000

10,00%

Aanvullende lening Glasvezel De Wolden

2.000.000

0

2.000.000

200.000

10,00%

Coöperatie Breedband Borger -Odoorn

4.400.000

0

4.400.000

1.100.000

25,00%

Glasvezel Zuidenveld

5.600.000

0

5.600.000

1.400.000

25,00%

Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

490.000,00

2017

Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

2.000.000,00

2018

Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

500.000,00

2019

Totaal verstrekt voor stimuleringslening Asbestregeling SVn

27.500.000

4.500.000

23.000.000

450.000

10,00%

Saldo storting t.b.v. diverse te verstrekken leningen t.b.v. Versnelling aanpak asbestdaken

2.300.000,00

2017

Extra leningsfaciliteit Drents Monumentenfonds bij het NRF

2.500.000

2.500.000

250.000

10,00%

Kredietunie Noord Drenthe U.A.

145.000

50.000

95.000

50.750

35,00%

Drentse Energie Organisatie (DEO) oude subsidie

29.200.000

29.200.000

2.920.000

10,00%

Drentse Energie Organisatie (DEO) nieuwe lening

10.000.000

10.000.000

1.000.000,00

10,00%

Verstrekte lening INCAS3

onzeker en voorzien

2.800.000

2.800.000

0

280.000

10,00%

Extra leningsfaciliteit Drents Monumentenfonds bij het NRF

1.364.423

1.364.423

136.442

10,00%

Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe,

Vervallen

640.000

100.000

15,63%

Bentheimer Eisenbahn AG

Vervallen

125.000

125.000

100,00%

Interprovinciaal Sectorplan Grenzenloos werken

Vervallen

1.045.307

104.530

10,00%

Pilot Nul op de Rekening-renovatie appartementencomplex 'Ellen' in Asser wijk De Lariks.

1.200.000

120.000

10,00%

Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
(NEF) garantie ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’.

100.000

100.000

100,00%

Afrekening garantstelling Bentheimer Eisenbahn AG

125.000

125.000

118.702

Sensor Universe: ondergebracht als kortlopende vordering onder Debiteuren

620.000

110.800

380.000

Corr Sensor Universe omdat er toch meer terugbetaald is dan eerder voorzien was

-243.098

Verstrekte lening INCAS3

1.550.000

155.000

1.155.000

Aanvullende Verstrekte lening INCAS3

60.000

60.000

60.000

Verstrekte lening INCAS3

2.800.000

280.000

280.000

Verstrekte lening Stichting Energy Challenges

372.500

372.500

372.500

ga terug