Jaarverslag 2018

II.1 Het overzicht van de baten en lasten in de rekening 2018

Programma

Realisatie 2017

Primitieve begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Voordeel/ Nadeel

Lasten

1. Kwaliteit openbaar bestuur

8.614.480

6.806.576

8.815.075

6.740.862

2.074.213

V

- waarin inbegrepen overhead

306.644

330.880

330.880

250.879

80.001

V

2: Regionale economie

21.246.733

19.545.023

23.412.521

21.668.761

1.743.760

V

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

59.432.738

63.676.338

67.215.019

63.014.486

4.200.533

V

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

23.359.221

9.439.739

15.634.348

16.665.379

-1.031.031

N

5: Milieu, Energie & Bodem

11.400.287

11.998.984

11.017.040

8.794.957

2.222.083

V

6: Cultuur

18.076.574

18.742.805

18.935.694

18.949.955

-14.261

N

7: Dynamiek in leefomgeving

85.166.222

74.201.328

76.136.128

75.444.137

691.991

V

8: Middelen

52.622.860

57.319.883

56.461.992

54.880.772

1.581.220

V

- waarin inbegrepen overhead

26.522.889

28.444.546

33.655.089

29.732.882

3.922.207

V

Baten

1. Kwaliteit openbaar bestuur

9.242

19.640

19.640

3.770

-15.870

N

- waarin inbegrepen overhead

0

7.640

7.640

0

-7.640

N

2: Regionale economie

144.380

32.200

3.983.595

3.636.751

-346.844

N

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

5.518.376

9.136.750

12.035.341

15.236.798

3.201.457

V

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

12.727.717

710.000

4.906.780

6.328.744

1.421.964

V

5: Milieu, Energie & Bodem

368.743

526.345

703.645

413.371

-290.274

N

6: Cultuur

1.328.793

1.335.180

1.336.564

1.573.579

237.015

V

7: Dynamiek in leefomgeving

32.858.780

8.328.260

15.183.303

15.564.702

381.399

V

8: Middelen

236.151.084

204.422.255

237.433.924

255.882.166

18.448.242

V

- waarin inbegrepen overhead

4.363.741

3.022.220

4.092.923

5.786.003

1.693.080

V

- waarin inbegrepen algemene dekkingsmiddelen

224.126.952

198.727.214

200.074.218

203.231.684

3.157.466

V

Recapitulatie

Totaal Lasten (1)

279.919.115

261.730.676

277.627.817

266.159.309

11.468.508

V

Totaal Baten (2)

289.107.115

224.510.630

275.602.792

298.639.881

23.037.089

V

Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing

0

0

0

0

0

Begrote stortingen in reserves (4)

103.908.096

17.976.125

111.920.986

111.920.986

0

Begrote onttrekkingen aan reserves (5)

116.363.971

55.196.171

113.946.011

113.946.011

0

Stortingen in reserves niet begroot (8)

22.713.342

26.105.780

-26.105.780

N

Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9)

-10.118.625

-4.348.757

4.348.757

V

Per saldo mutaties reserves (11=6+10)

-138.842

37.220.046

2.025.025

-19.731.998

-21.757.023

N

ga terug