Jaarverslag 2018

II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening van 2018

Programma

Realisatie 2017

Primitieve begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Voordeel/ Nadeel

1. Kwaliteit openbaar bestuur

8.605.238

6.786.936

8.795.435

6.737.092

2.058.343

V

2: Regionale economie

21.102.352

19.512.823

19.428.926

18.032.011

1.396.915

V

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

53.914.362

54.539.588

55.179.678

47.777.688

7.401.990

V

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

10.631.504

8.729.739

10.727.568

10.336.635

390.933

V

5: Milieu, Energie & Bodem

11.031.544

11.472.639

10.313.395

8.381.585

1.931.810

V

6: Cultuur

16.747.781

17.407.625

17.599.130

17.376.375

222.755

V

7: Dynamiek in leefomgeving

52.307.442

65.873.068

60.952.825

59.879.435

1.073.390

V

8: Middelen

-183.528.224

-147.102.372

-180.971.932

-201.001.394

20.029.462

V

Het voordelig rekeningsaldo over het boekjaar 2018 bedraagt € 34.505.598,--. Dit rekeningsaldo is samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote mutaties met reserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op dezelfde wijze berekend € 21.643.876,-- positief.
Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt vanuit 2018 € 23.110.023,-- negatief. Daarnaast wordt een bedrag van € 1.353.000,-- aan de Risicoreserve onttrokken. Per saldo wordt € 21.757.023 aan de reserves toegevoegd. Vorig jaar werd per saldo een bedrag van € 12.594.717,-- aan de reserves toegevoegd.

Het rekeningsaldo wordt na de verrekening met reserves per saldo € 12.748.575,-- positief. In 2017 was het rekeningsaldo ook positief en bedroeg € 9.049.159,--. De jaren daarvoor waren deze saldi altijd voordelig met uitzondering van 2016. In dat jaar was het saldo € 130.618,-- negatief.
De totale lasten waren € 11.468.508,-- lager dan begroot en de baten waren € 23.037.089,-- hoger dan begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor, zoals eerder aangegeven, per saldo € 34.505.598,-- positief. De begrote stortingen in reserves bedragen € 111.920.986,-- en de begrote onttrekkingen zijn € 113.946.011,--. De beoogde stortingen zijn € 26.105.780,-- hoger dan begroot en de onttrekkingen zijn € 4.348.757,-- hoger dan begroot. Per saldo een storting van € 21.757.023,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven, een extra storting in een reserve wordt hier dan ook als nadeel gezien):

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

2.989.080

17.926.320

N

-14.937.240

Bijdrage van Risicoreserve*

-1.000.000

-2.353.000

V

1.353.000

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

1.663.137

1.830.075

N

-166.938

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

23.004.932

28.502.402

N

-5.497.470

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

1.889.392

2.159.517

N

-270.125

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

2.690.032

4.620.705

N

-1.930.673

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

2.142.328

2.552.092

N

-409.764

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

2.663.634

5.273.433

N

-2.609.799

Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)

0

283.771

N

-283.771

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.700.000

-3.190.247

V

1.490.247

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

0

-372.500

V

372.500

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-9.870.213

-10.940.521

V

1.070.308

Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

-2.785.000

-2.806.811

V

21.811

Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact

-320.000

-360.892

V

40.892

21.367.322

43.124.345

-21.757.023

* De Risicoreserve valt in de categorie algemene reserves. De overige reserves zijn bestemmingsreserves.

Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 12.748.575,-- positief. Wij willen echter ook een aantal budgetten die in 2018 niet zijn gebruikt overhevelen naar 2019. Dat bedrag is € 8.351.549,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Beeldende kunst en vormgeving

125.835

Voorzieningen toeristisch aanbod

165.000

Financiële adviezen - Doorontwikkeling planning en control

75.000

Frictiekostenbudget

512.889

Programma Klimaat en energie/Beleidsontwikkeling Klimaat en energie

1.256.132

Uitwerking PUP - Uitvoering luchtvaartbeleid

21.000

Uitkering provinciefonds

1.486.600

Versterking van landbouw en agribusiness

629.426

Jong Leren Eten

35.000

Herstructurering bedrijventerreinen

240.544

Ondersteuning bij het functioneren van PS

40.000

Onderzoek statengriffie

20.000

Subtotaal

4.607.426

Investeringsagenda

- Fietsprovincie

49.166

- Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken

279.601

- Breedband

270.526

- Energieneutraal wonen

127.339

- Binnenstadfonds

750.000

- Acquisitie en Dr. IPR (Vierkant voor werk en Bedrijvenregeling)

67.721

- Gebiedsontwikkeling GAE

1.286.390

- Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

104.851

- Toekomstgerichte landbouw

700.591

- Asbestdaken

107.938

Subtotaal

3.744.123

8.351.549

Naast overhevelingen van niet bestede budgetten die volgend jaar nodig zijn om beleidsdoelen te realiseren, zijn er in 2018 vier budgetten overschreden waarvan wij voorstellen deze overschrijdingen te verrekenen met de beschikbare budgetten in 2019. Wanneer deze overschrijdingen er niet waren geweest, dan was het rekeningresultaat positiever geweest. Wij stellen dan ook voor om de budgetten in 2019 te verlagen en het saldo daarvan mee te nemen in het te verrekenen jaarrekeningresultaat. Met deze verrekening wordt voorkomen dat er naast de verschuiving over de verantwoordingsperiode, door de overheveling meer middelen beschikbaar komen dan bij de initiële besluitvorming zijn toegekend.

Omschrijving

Onderzoek grondwatersystemen

477.028

Koloniën van weldadigheid

279.045

756.073

Investeringsagenda

- Herstructureringsfonds

430.071

1.186.144

Voor het positieve resultaat ad € 5.583.170,-- dat dan ontstaat, stellen wij voor dit toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.
In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording per programma. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting zoals opgenomen in het jaarverslag.

Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde saldi per programma en product.

Programma- Beleidsopgaveomschrijving

V/N

Saldi programma's

Verrekening specifieke reserves

Saldo programma's na verrekening

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

Overige

V

28.428

Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

V

28.428

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Fractiewerkzaamheden

V

59.581

Onderzoek Statengriffie

V

51.306

Overige

V

115.054

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

Bijdrage aan voorziening Appa

N

-328.729

Overige

V

28.074

Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

N

-300.655

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Kwaliteit van dienstverlening

V

78.739

Overige

V

64.359

Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

V

143.098

Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

V

1.930.673

Overige

V

30.858

Totaal Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

V

1.961.531

Verrekening reserves

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

-1.930.673

Totaal verrekening met reserves

-1.930.673

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Gebiedsontwikkeling (GAE)

V

1.286.390

Proceskosten Economie

N

-68.614

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

N

-1.490.247

Overige opbrengsten

V

60.765

Herstructurering bedrijventerreinen

V

240.544

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

V

547.980

Overige

N

-13.591

Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

V

563.227

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

N

-55.703

Overige

N

-46.177

Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

N

-101.880

Breedband in Drenthe

Breedband

V

270.526

Totaal Breedband in Drenthe

V

270.526

Versterken van de vrijetijdseconomie

Intensiveren marketing

V

145.260

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

V

165.000

Vitale vakantieparken faciliteren

V

263.202

Overige

V

42.413

Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie

V

615.875

Drenthe, dé fietsprovincie 

Overige

V

49.166

Totaal Drenthe, dé fietsprovincie 

V

49.166

Totaal programma 2: Regionale economie

V

1.396.915

Verrekening reserves

Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur

1.490.247

Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

21.811

Totaal verrekening met reserves

1.512.057

Bereikbaar Drenthe

Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)

V

2.064.218

Afschrijving

V

816.476

Intensivering uitvoering fietsnota

V

62.289

Overige opbrengsten

V

77.951

Totaal Bereikbaar Drenthe

V

3.020.934

Mobiliteit op maat

Bijdrage aan OV-Bureau Groningen-Drenthe (BDU)

N

-88.532

Kosten spoor Emmen Zwolle

N

-360.313

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

V

923.950

Overige

V

41.671

Totaal Mobiliteit op maat

V

516.777

Verkeersveilig Drenthe

Programmakosten VVB (BDU)

N

-73.015

Overige

V

12.789

Totaal Verkeersveilig Drenthe

N

-60.225

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Zorgen voor veilige provinciale wegen

N

-307.799

Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)

V

423.944

Overige

N

-55.773

Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

V

60.372

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit

N

-287.604

Zorgen voor veilige vaarwegen

N

-89.368

Zorgen voor een schone, gezonde en mooie leefomgeving rond de vaarwegen

V

52.203

Overige

N

-10.594

Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

N

-335.363

Regio Specifiek Pakket

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

N

-340.656

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

V

3.007.076

Ruimtelijk Economisch Programma

V

885.743

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

V

472.953

Overige

V

174.380

Totaal Regio Specifiek Pakket

V

4.199.495

Totaal Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

V

7.401.990

Verrekening reserves

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

-409.764

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

-3.997.470

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

-2.609.799

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

-816.476

Totaal verrekening met reserves

-7.833.510

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Stedelijke ontwikkeling en vernieuwing

V

88.000

Bijdragen herstructureringsfonds

N

-430.071

Ruimtelijke kwaliteit

V

350.426

Inzet op specifieke ontwikkelingen

V

74.025

Subsidie Binnenstadfonds

V

750.000

Overige

V

46.967

Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

V

879.347

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Overige

N

-28.280

Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

N

-28.280

Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Onderzoeken grondwatersystemen

N

-1.709.795

EU cofinanciering POP3

V

1.232.931

Overige

V

16.729

Totaal Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

N

-460.135

Totaal Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

V

390.933

Verrekening reserves

Totaal verrekening met reserves

0

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Programma klimaat en energie

V

1.126.836

Beleidsontwikkeling klimaat en energie

V

129.296

Actieplan Energieneutraal Wonen

V

127.339

Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

V

1.383.471

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Aanpak asbestdaken

V

108.745

Bijdrage RUD

V

224.786

Overige

V

43.184

Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

V

376.715

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Leges en andere rechten

V

57.924

Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie

V

63.978

Overige

V

49.721

Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

V

171.623

Totaal Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

V

1.931.810

Verrekening reserves

Totaal verrekening met reserves

0

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

N

-279.045

Cultuurhistorie

V

50.480

Culturele investeringen

V

104.851

Podiumkunsten, festivals en evenementen

N

-129.818

Beeldende kunst en vormgeving

V

145.835

Overige

V

85.480

Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

N

-22.217

Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

Overige

N

-18.476

Totaal Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

N

-18.476

Een sociaal-cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

V

228.000

Overige

V

35.448

Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

V

263.448

Totaal Programma 6: Cultuur

V

222.755

Verrekening reserves

Totaal verrekening met reserves

0

Een toekomstgerichte landbouw en agribusiness

Prikkels versterkte agrarische sector

V

99.200

Versterking van de landbouw & agribusiness

V

629.426

Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij

V

700.591

Verbetering van de landbouwstructuur

V

242.453

Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

V

1.671.669

Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

Uitfinanciering Natuur-overig

V

166.938

R-Realisatie EHS

V

220.479

Natuur algemeen

N

-398.147

P-Milieukwaliteit Drenthe

V

1.134.375

Grondverwerving en functieverandering NNN

N

-757.148

Tijdelijke beheer grondbezit

V

180.532

Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)

V

74.682

Agrarisch natuurbeheer

N

-197.221

Programma Beheer

N

-1.321.734

Overige

V

44.968

Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

N

-852.275

Dynamisch Drenthe

Dynamisch Drenthe

Subsidies Leader Zuidoost-Drenthe

V

719.438

Subsidies Leader Zuidwest-Drenthe

V

99.578

Overige

N

-565.019

Totaal Dynamisch Drenthe

V

253.996

Totaal Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

V

1.073.390

Verrekening reserves

Bijdrage aan Reserve vitaal platteland

-270.125

Bijdrage van Reserve natuurbeleid

1.070.308

Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG

-166.938

Totaal verrekening met reserves

633.245

Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Elektriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)

V

260.893

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

V

92.460

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

N

-401.072

Rente langlopende geldleningen UG

V

192.333

Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken

V

61.894

Uitkering uit het Provinciefonds

N

-224.765

Decentralisatie-uitkering impuls aanpak vakantieparken

V

100.000

Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen

V

376.600

Decentralisatie-uitkering Dutch Techzone

V

1.000.000

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

V

1.500.000

Vrije bestedingsruimte

N

-834.333

Overige financiële middelen

V

13.354.982

Overige

N

-1.235.596

Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting

V

14.243.397

Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

arbeidsvoorwaarden

V

75.527

Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)

V

116.669

Organisatieontwikkeling

V

210.811

Afwikkeling voorgaand jaar

V

68.190

Concernopleidingen

N

-123.610

Persoonlijk Ontwikkel Budget POB

V

283.771

Directe personele inzet

N

-320.890

Bijdrage derden in salariskosten

V

410.336

Vergaderservice en evenementen

N

-92.014

Overige goederen en diensten

V

77.651

Stelpost Interbestuurlijk Programma

V

2.228.624

Onderhoud dagelijks provinciehuis

V

73.755

Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis

V

140.555

Onderhoud Drents Museum

V

66.274

Documentverwerking(Post)

V

69.991

Dienstverlening Prolander

N

-76.752

Inzet ondersteunend personeel

V

410.815

Overige opbrengsten

V

1.596.802

Overige

V

569.561

Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

V

5.786.065

Totaal Programma 8. Middelen exclusief reserve mataties

V

20.029.462

Verrekening reserves

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

-1.500.000

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

372.500

Bijdrage van Reserve uitvoering generatiepact

40.892

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

-14.120.763

Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)

-283.771

Bijdrage van Risicoreserve

1.353.000

Totaal verrekening met reserves

-14.138.143

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

N

-14.937.240

Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG

N

-166.938

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

N

-5.497.470

Bijdrage aan Reserve vitaal platteland

N

-270.125

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

N

-1.930.673

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

N

-409.764

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

N

-2.609.799

Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)

N

-283.771

Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur

V

1.490.247

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

V

372.500

Bijdrage van Reserve natuurbeleid

V

1.070.308

Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

V

21.811

Bijdrage van Reserve uitvoering generatiepact

V

40.892

Bijdrage van Risicoreserve

V

1.353.000

Totaal Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

N

-21.757.023

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Algemene dekkingsmiddelen:

Baten

Baten

Baten

Verschil

Opcenten motorrijtuigenbelasting

-55.885.000

-57.635.000

-57.727.460

92.460

Uitkering Provinciefonds

-140.279.090

-139.754.998

-142.561.833

2.806.835

Dividend

-2.563.124

-2.684.220

-2.942.391

258.171

Saldo van de financieringsfunctie

-198.727.214

-200.074.218

-203.231.684

3.157.466

Kosten van de overhead

Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze kosten zijn verantwoord in programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur en programma 8 Middelen. Deze kosten zijn niet toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en/of dotaties aan voorzieningen ter dekking van groot onderhoud.

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

Het totaal aan verantwoorde opbrengsten voor motorrijtuigenbelasting bedraagt € 57.727.460,--. Volledigheidshalve vermelden we dat er een onzekerheid bestaat op de volledige inning van de opcenten motorrijtuigenbelasting, net als dat in andere jaren ook het geval was. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als provincie de juistheid en volledigheid van de opbrengsten op voertuigniveau te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van de berekening, oplegging en incasso door de Belastingdienst, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de opcenten motorrijtuigenbelasting geen provinciale verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de provincies geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting kan worden verkregen.

Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van wat omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan. Dit voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Algemene uitkeringen

Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening over het verslagjaar t de gemeentefonds- respectievelijk provinciefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de decembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgende
boekjaar.
In de Jaarrekening 2018 wordt de uitkering uit het provinciefonds verantwoord naar de stand van de decembercirculaire provinciefonds 2018.
Deze houdt in dat voor 2018 uitgegaan wordt van:

-   Een algemene uitkering uit het provinciefonds van

€ 131.428.474,--

-   Decentralisatie-uitkeringen ter hoogte van in totaal

€   11.046.259,--

-   Een afrekening over 2017 van in totaal

€         87.100,--

-   Totaal:

€ 142.561.833,--

Dividend

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen. In de praktijk betekent dit dat in de Jaarrekening 2018 de dividenden over 2017 zijn verantwoord, waarover in 2018 het besluit tot vaststelling en uitkering is genomen. Hieronder staat een specificatie van de ontvangen dividenden.

Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Algemene dekkingsmiddelen:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

‒ uit hoofde van kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

- NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

2.721

0

2.721

2.721

0

2.721

0

0

-2.721

- Enexis

2.459.491

0

2.459.491

2.459.491

0

2.459.491

2.720.384

0

260.893

- BNG

222.008

0

222.008

222.008

0

222.008

222.008

0

0

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen ingevoerd, waardoor een groot
aantal directe en indirecte overheidsondernemingen onder voorwaarden belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting (Vpb) zijn geworden. Provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke
regelingen met rechtspersoonlijkheid worden belastingplichtig, voor zover zij een fiscale onderneming
drijven. Hetzelfde geldt voor door provincies/gemeenten beheerste stichtingen en verenigingen. Veel
kapitaaldeelnemingen, waaronder bv’s, nv’s en coöperaties, worden zelfs belastingplichtig voor ál hun
activiteiten. De regeling kent een aantal algemene en specifieke vrijstellingen op basis waarvan de
Vpb-plicht mogelijk (deels) beperkt kan worden. De jaarrekening 2018 van de provincie Drenthe is de
derde jaarrekening waarin de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsbedrijven dienen te worden verwerkt. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie alsmede een nadere analyse stelt de provincie Drenthe zich op het standpunt dat zij niet belasting- en aangifteplichtig is. Voornaamste reden hiervoor is dat naar mening van de provincie Drenthe geen sprake is van belastbare activiteiten. De Belastingdienst geeft niet in algemene zin een bevestiging van het achterwege blijven van de belastingplicht, omdat zij het recht wil behouden om een en ander inhoudelijk te toetsen. Vooralsnog betekent dit dat in het overzicht van baten en lasten onder het "bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting" een bedrag van € nihil is verantwoord.

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien, primitief begroot op € 500.000,--, is bij de 3e Bestuursrapportage met € 475.000,-- teruggebracht tot € 25.000,-- en niet ingezet voor onvoorziene uitgaven.

Grondslag verantwoording subsidielasten

In de jaarrekening worden de subsidielasten verantwoord op het moment van afgifte van de subsidiebeschikking, tenzij de verstrekte subsidie op basis van de subsidiebeschikking expliciet is toe te rekenen aan een specifiek boekjaar, bijvoorbeeld:
-   (1) een in jaar t verstrekte boekjaarsubsidie voor boekjaar t + 1; of
-   (2) een in jaar t verstrekte incidentele of projectsubsidie, waarbij uit de subsidiebeschikking expliciet   blijkt dat deze betrekking heeft op boekjaar t+1.

Handreiking “Verantwoorden van subsidies” (Commissie BBV, januari 2019)

In januari 2019 heeft de Commissie BBV de handreiking “Verantwoorden van subsidies” gepubliceerd. In de handreiking gaat de Commissie BBV in op de vraag wanneer de subsidie als last bij de subsidiegever en als bate bij de subsidieontvanger dient te worden verantwoord.
In de handreiking geeft de Commissie BBV aan dat de verwerkingswijze afhangt van het type subsidie en de gestelde voorwaarden, waarbij de Commissie BBV - bij voorwaardelijke subsidieverstrekkingen (exploitatie- en investeringssubsidies) – duidelijk aangeeft dat de subsidielast op basis van toerekeningsbeginsel verantwoord dient te worden. Dit betekent dat de subsidielast (gedeeltelijk) verantwoord dient te worden in het jaar waarin door de subsidieontvanger de prestatie (waarvoor de subsidie voor is verstrekt) is geleverd en (gedeeltelijk) aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
Zoals hierboven toegelicht, zijn de verstrekte (voorwaardelijke exploitatie- en investerings)subsidies in de jaarrekening 2018 van de provincie Drenthe verantwoord op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Deze verwerkingswijze wijkt derhalve af van de verwerkingswijze zoals opgenomen in de handreiking “Verantwoorden van subsidies” d.d. 21 januari 2019 van de Commissie BBV.
Omdat decentrale overheden de begroting 2018 niet meer aan kunnen passen, heeft de Commissie in de handreiking “Verantwoorden van subsidies” aangegeven dat de wijze van verwerken zoals opgenomen in de handreiking “Verantwoorden van subsidies” in ieder geval vanaf verslagjaar 2019 toegepast dient te worden. Daarnaast beschikken wij op grond van de geldende kaders en met subsidieontvangers gemaakt afspraken niet over de benodigde informatie om de subsidielasten op basis van het toerekeningsbeginsel te bepalen.
Wanneer de handreiking voor 2019 ongewijzigd blijft, dient in de jaarrekening 2019 een stelselwijziging voor de verantwoording van de subsidielasten naar het toerekeningsbeginsel plaats te vinden. Een wijziging naar de verwerkingswijze op basis van het toerekeningsbeginsel betreft een complexe en omvangrijke transitie met ingrijpende impact op de bedrijfsvoering. Voor de financiële verantwoording geldt dat de post Nog te ontvangen facturen (transistorische posten verplichtingen) op basis van het toerekeningsbeginsel naar verwachting aanzienlijk lager zal uitvallen en het eigen vermogen hoger. De daadwerkelijke financiële impact kan – vanwege het ontbreken van de benodigde informatie - op dit moment echter nog niet worden bepaald.

ga terug