Jaarverslag 2018

II.3 Balans per 31 december 2018

31-12-2017

31-12-2018

ACTIVA (in duizenden euro's)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

15.247

13.514

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

25.692

29.999

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

97.416

109.820

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

26.126

24.773

Leningen aan:

- openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido)

47.000

47.000

Overige langlopende leningen

83.215

115.633

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-61

0

Vooruitbetalingen

4

9

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

9.447

10.009

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

201.501

149.488

Overige vorderingen

2.180

2.236

Liquide middelen

Kassaldi

Banksaldi

6.740

7.768

Overlopende activa

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- het Rijk

- overige Nederlandse overheidslichamen

2.616

3.785

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

26.779

31.287

31-12-2017

31-12-2018

PASSIVA (in duizenden euro's)

Vaste passiva

Eigen vermogen

Reserves

- Algemene reserves

36.485

46.863

- Bestemmingsreserves

313.233

322.473

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
in de jaarrekening

21.644

34.506

Voorzieningen

14.164

13.751

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

37.402

23.606

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

74.634

63.404

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

2.973

1.986

- overige Nederlandse overheidslichamen

31.985

26.924

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

11.380

11.809

ga terug