Jaarverslag 2018

II.5 Incidentele baten en lasten

Op grond van de artikelen 19 en 23 BBV dient de provincies een (meerjarige) staat van incidentele baten en lasten en een (meerjarig) te presenteren. In de Meerjarenraming 2018-2021 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2018 te zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. In de Notitie incidentele en structurele baten en lasten heeft de Commissie BBV de volgende vier verduidelijkingen gegeven voor de begrippen incidenteel en structureel:
1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen  besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid op dit punt wordt vergroot. Dat is net als de afgelopen jaren ook nu weer toegevoegd.

Programma/Beleidsopgave omschrijving

Omschrijving post

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil begroting/ rekening

1. Kwaliteit openbaar bestuur

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

Totaal incidenteel

0

0

0

Totaal structureel

66.634

38.206

28.428

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Totaal incidenteel

0

-19.489

19.489

Totaal structureel

1.064.043

857.591

206.452

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

100 jaar Vrouwenkiesrecht

40.000

49.737

-9.737

Totaal incidenteel

40.000

49.737

-9.737

Totaal structureel

634.883

917.571

-282.688

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Update communicatiestrategie

25.000

11.304

13.696

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-29.219

29.219

Totaal incidenteel

25.000

-17.915

42.915

Totaal structureel

444.880

337.057

107.823

Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

4.741.868

2.811.195

1.930.673

Totaal incidenteel

4.741.868

2.811.195

1.930.673

Totaal structureel

1.797.767

1.766.909

30.858

Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Totaal incidenteel programma

4.806.868

2.823.528

1.983.340

Totaal structureel programma

4.008.207

3.917.334

90.873

2: Regionale economie

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Gebiedsontwikkeling (GAE)

2.022.597

747.860

1.274.737

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-580.725

580.725

NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde

2.600.000

2.621.811

-21.811

Vierkant voor het werk

314.205

382.464

-68.259

Bedrijvenregeling Drenthe

921.422

682.600

238.823

Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) overgeheveld

242.243

1.699

240.544

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

3.000.000

2.697.834

302.166

Totaal incidenteel

9.100.467

6.553.543

2.546.924

Totaal structureel

6.126.915

7.760.318

-1.633.403

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

250.000

250.000

0

Projectenbureau Drenthe

200.000

211.781

-11.781

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-2.625

2.625

Totaal incidenteel

450.000

459.156

-9.156

Totaal structureel

910.000

1.006.173

-96.173

Breedband in Drenthe

Breedband

812.412

541.886

270.526

Totaal incidenteel

812.412

541.886

270.526

Totaal structureel

0

0

0

Versterken van de vrijetijdseconomie

Intensiveren marketing

58.059

61.690

-3.631

Vrijetijdseconomie

600.000

594.304

5.696

Vitale vakantieparken

520.000

240.399

279.601

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-24.231

24.231

Totaal incidenteel

1.178.059

872.162

305.897

Totaal structureel

3.136.856

2.826.878

309.978

Drenthe, dé fietsprovincie 

Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk

1.697.812

1.683.716

14.096

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-35.071

35.071

Totaal incidenteel

1.697.812

1.648.646

49.166

Totaal structureel

0

0

0

Totaal 2: Regionale economie

Totaal incidenteel programma

13.238.750

10.075.393

3.163.357

Totaal structureel programma

10.173.771

11.593.369

-1.419.598

Bereikbaar Drenthe

Projecten Verkeer en Vervoer (DU)

1.966.501

1.966.501

0

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-294.518

294.518

Intensivering uitvoering fietsnota

250.000

187.711

62.289

Totaal incidenteel

2.216.501

1.859.694

356.807

Totaal structureel

11.030.555

8.444.379

2.586.176

Mobiliteit op maat

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-923.950

923.950

Totaal incidenteel

0

-923.950

923.950

Totaal structureel

25.219.653

25.626.826

-407.173

Verkeersveilig Drenthe

Verkeersveilig Drenthe

442.000

442.000

0

Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)

55.225

55.214

11

Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP

0

7.277

-7.277

Totaal incidenteel

497.225

504.491

-7.266

Totaal structureel

1.111.546

1.162.922

-51.376

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-263.932

263.932

Totaal incidenteel

0

-263.932

263.932

Totaal structureel

9.339.982

9.585.013

-245.031

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Bijdrage Gemaal Eefde

61.647

76.108

-14.461

Kosten Pilot liggeld Dieverbrug

235.000

247.292

-12.292

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-30.920

30.920

Totaal incidenteel

296.647

292.480

4.167

Totaal structureel

4.712.022

4.926.069

-214.047

Regio Specifiek Pakket

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

577.514

600.159

-22.645

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

10.383.374

10.724.030

-340.656

Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP

0

5.000

-5.000

Ruimtelijk Economisch Programma

1.000.000

114.257

885.743

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

830.000

357.047

472.953

Totaal incidenteel

12.790.888

11.800.494

990.394

Totaal structureel

0

0

0

Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Totaal incidenteel programma

15.801.261

13.269.277

2.531.984

Totaal structureel programma

51.413.758

49.745.209

1.668.549

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Inzet op specifieke ontwikkelingen

100.000

25.975

74.025

Subsidie binnenstadfonds

6.000.000

5.250.000

750.000

Impuls volkshuisvesting

152.368

152.368

0

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-88.000

88.000

Bijdragen herstructureringsfonds

826.204

1.256.275

-430.071

Totaal incidenteel

7.078.572

6.596.618

481.954

Totaal structureel

1.660.110

1.262.717

397.393

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan

535.050

560.050

-25.000

Totaal incidenteel

535.050

560.050

-25.000

Totaal structureel

0

0

0

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Aanpak Nitraatuitspoeling

230.028

230.028

0

Overige goederen en diensten

21.000

21.000

0

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-68.427

68.427

Totaal incidenteel

251.028

182.601

68.427

Totaal structureel

6.109.588

8.063.394

-1.953.806

Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Totaal incidenteel programma

7.864.650

7.339.269

525.381

Totaal structureel programma

7.769.698

9.326.111

-1.556.413

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Projecten Milieu en Energie

1.002.182

220.255

781.927

Actieplan Energieneutraal Wonen

1.107.529

1.064.074

43.455

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

-526.728

-610.613

83.885

Totaal incidenteel

1.582.983

673.716

909.267

Totaal structureel

2.304.128

1.829.924

474.204

Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Aanpak asbestdaken

480.180

372.242

107.938

Afwikkeling voorgaand jaar

-36.000

-36.807

807

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

143.000

151.753

-8.753

Totaal incidenteel

587.180

487.188

99.992

Totaal structureel

4.447.749

3.958.280

489.469

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)

1.895.000

1.697.228

197.772

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-4.000

4.000

Totaal incidenteel

1.895.000

1.693.228

201.772

Totaal structureel

200.000

152.621

47.379

Totaal 5: Milieu, Energie & Bodem

Totaal incidenteel programma

4.065.163

2.854.132

1.211.031

Totaal structureel programma

6.951.877

5.940.825

1.011.052

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Talentontwikkeling

75.000

100.735

-25.735

Internationalisering

50.000

59.376

-9.376

Stichting Sport Drenthe

0

37.500

-37.500

Exploitatiekosten voormalig RLS

65.000

83.773

-18.773

Investeringsagenda Cultuur - Drents Museum

515.000

0

515.000

Investeringsagenda culturele investeringen

852.235

1.359.384

-507.149

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

662.576

941.621

-279.045

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-111.044

111.044

Totaal incidenteel

2.219.811

2.471.345

-251.534

Totaal structureel

4.305.131

4.084.829

220.302

Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

UNESCO traject

0

1.227

-1.227

Totaal incidenteel

0

1.227

-1.227

Totaal structureel

1.172.717

1.189.966

-17.249

Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Motie bibliotheekfunctie

410.000

420.000

-10.000

Regionale Omroep

67.000

66.800

200

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-26.500

26.500

Totaal incidenteel

477.000

460.300

16.700

Totaal structureel

10.761.035

10.742.287

18.748

Totaal incidenteel programma

2.696.811

2.932.872

-236.061

Totaal structureel programma

16.238.883

16.017.082

221.801

Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

Overige goederen en diensten

50.000

14.871

35.129

Landbouw structuur versterking

0

1.805

-1.805

Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering

250.000

750

249.250

Consulent duurzame melkveehouderij

200.000

138.000

62.000

Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten

1.200.000

810.659

389.341

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-49.311

49.311

Totaal incidenteel

1.700.000

916.775

783.225

Totaal structureel

4.919.941

3.562.869

1.357.072

Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

723.111

580.196

142.915

Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)

0

64.788

-64.788

Subsidie Drenthe-kriebels

65.000

29.534

35.466

R-Realisatie EHS

1.490.000

111.190

1.378.810

Uitvoeringskosten

159.000

43.271

115.729

Aankoop grond

10.760.794

13.013.715

-2.252.921

Faunabeheereenheid Drenthe

92.414

90.062

2.352

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

636.691

-636.691

Totaal incidenteel

13.290.319

14.569.447

-1.279.128

Totaal structureel

49.294.196

49.635.382

-341.186

Dynamisch Drenthe

Drenthe beweegt

200.000

205.000

-5.000

Vitaal Platteland (subs. gemeenten)

600.000

600.000

0

Vitaal Platteland

1.146.839

1.182.603

-35.764

Subsidies Leader Zuidoost Drenthe

1.230.000

863.312

366.688

Subsidies Leader Zuidwest Drenthe

1.060.000

1.202.787

-142.787

Totaal incidenteel

4.236.839

4.053.702

183.137

Totaal structureel

2.694.833

2.705.962

-11.129

Totaal incidenteel programma

19.227.158

19.539.924

-312.766

Totaal structureel programma

56.908.970

55.904.213

1.004.757

Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Onvoorziene uitgaven

25.000

0

25.000

Bijdrage compensatie provinciefonds aan provincie Zeeland

100.000

100.000

0

Vrije bestedingsruimte

-834.333

0

-834.333

Overige verrekeningen (getroffen voorziening)

0

1.353.000

-1.353.000

Totaal incidenteel

-709.333

1.453.000

-2.162.333

Totaal structureel

173.500

59.699

113.801

Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

Organisatieontwikkeling

700.000

489.189

210.811

Stelpost Interbestuurlijk Programma

2.228.624

0

2.228.624

Accommodatie Provinciehuis

60.000

17.984

42.016

Accommodatie en dienstverlening Drents Museum

0

49.721

-49.721

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-1.126

1.126

Accommodatie Health Hub Roden

0

7.601

-7.601

Dienstverlening Prolander

190.000

284.752

-94.752

Frictiekosten LSM

1.011.209

498.320

512.889

Totaal incidenteel

4.189.833

1.346.441

2.843.392

Totaal structureel

52.807.992

52.021.631

786.361

Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties

3.480.500

2.799.441

681.059

Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties

52.981.492

52.081.330

900.162

Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

529.165

529.165

0

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

248.465

248.465

0

Bijdrage aan saldireserve

18.408.460

18.408.460

0

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

400.000

400.000

0

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

1.663.137

1.830.075

-166.938

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

23.004.932

28.502.402

-5.497.470

Bijdrage aan Financieringsreserve

32.280.000

32.280.000

0

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

1.889.392

2.159.517

-270.125

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

2.690.032

4.620.705

-1.930.673

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

6.107.192

6.107.192

0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

8.493.778

8.493.778

0

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

6.400.000

6.400.000

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

2.142.328

2.552.092

-409.764

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

0

13.354.982

-13.354.982

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

2.663.634

5.273.433

-2.609.799

Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact

1.628.000

1.628.000

0

Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)

0

283.771

-283.771

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

383.391

383.391

0

Totaal reserve mutaties incidenteel

108.931.906

133.455.428

-24.523.522

Totaal reserve mutaties structureel

2.989.080

4.571.337

-1.582.257

Totale reserve mutaties lasten

111.920.986

138.026.766

-26.105.780

Totaal lasten programma 8 inclusief reserve mutaties

168.382.978

192.907.538

-24.524.560

Totaal lasten alle programma's, zonder reserve mutaties

277.627.817

266.159.309

11.468.508

Waarvan incidenteel

71.181.161

61.633.833

9.547.328

Waarvan structureel

206.446.656

204.525.476

1.921.180

Programma/Beleidsopgave omschrijving

Omschrijving post

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil begroting/ rekening

1. Kwaliteit openbaar bestuur

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

Overige opbrengsten

0

-3.770

3.770

Totaal incidenteel

0

-3.770

3.770

Totaal structureel

-12.000

0

-12.000

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Totaal incidenteel

0

0

0

Totaal structureel

-7.640

0

-7.640

Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Totaal incidentele baten programma

0

-3.770

3.770

Totaal structurele baten programma

-19.640

0

-19.640

2: Regionale economie

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Regiofondsbijdrage Living Lab

-305.000

-305.000

0

Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling

-396.395

-293.553

-102.842

Beleidskaders en programmabeheer (diverse opbrengsten)

0

-60.765

60.765

Bijdrage Rijk tbv MIT (terugploegkorting)

-3.000.000

-2.697.834

-302.166

Totaal incidenteel

-3.701.395

-3.357.152

-344.243

Totaal structureel

-32.200

-26.149

-6.051

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

-250.000

-240.454

-9.546

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

0

-12.996

12.996

Totaal incidenteel

-250.000

-253.450

3.450

Totaal structureel

0

0

0

Totaal 2: Regionale economie

Totaal incidentele baten programma

-3.951.395

-3.610.602

-340.793

Totaal structurele baten programma

-32.200

-26.149

-6.051

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Bereikbaar Drenthe

Fietsnetwerk Drenthe: onderzoek, pilots en monitoring

0

-77.951

77.951

Totaal incidenteel

0

-77.951

77.951

Totaal structureel

0

0

0

Verkeersveilig Drenthe

Overige opbrengsten

0

-3.250

3.250

Totaal incidenteel

0

-3.250

3.250

Totaal structureel

-17.500

-12.667

-4.833

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Overige opbrengsten

0

-93.021

93.021

Bijdrage waterschappen infrastructurele projecten

-200.000

-194.592

-5.408

Totaal incidenteel

-200.000

-287.613

87.613

Totaal structureel

-209.175

-163.033

-46.142

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Overige opbrengsten

-315.068

-124.084

-190.984

Liggeld Dieverbrug

0

-6.864

6.864

Bijdrage waterschappen kosten overdracht peilbeheer

-20.000

0

-20.000

Bijdrage Gemaal Eefde

-61.647

-30.596

-31.051

Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen

-471.000

-478.401

7.401

Totaal incidenteel

-867.715

-639.944

-227.771

Totaal structureel

-5.077.910

-5.180.198

102.288

Regio Specifiek Pakket

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

-5.663.041

-8.670.117

3.007.076

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

0

-202.025

202.025

Totaal incidenteel

-5.663.041

-8.872.142

3.209.101

Totaal structureel

0

0

0

Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Totaal incidentele baten programma

-6.730.756

-9.880.900

3.150.144

Totaal structurele baten programma

-5.304.585

-5.355.898

51.313

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Overige opbrengsten

-1.601.065

-1.705.872

104.807

EU bijdrage POP3

-2.257.165

-2.257.000

-165

EU cofinanciering POP3

-338.550

-1.571.481

1.232.931

Totaal incidenteel

-4.196.780

-5.534.353

1.337.573

Totaal structureel

-700.000

-787.671

87.671

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Totaal incidenteel

0

0

0

Totaal structureel

-10.000

-6.720

-3.280

Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Totaal incidentele baten programma

-4.196.780

-5.534.353

1.337.573

Totaal structurele baten programma

-710.000

-794.391

84.391

5: Milieu, Energie & Bodem

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Overige opbrengsten

0

-12.254

12.254

Totaal incidenteel

0

-12.254

12.254

Totaal structureel

-225.000

0

-225.000

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Ontvangsten van derden ivm bodemsanering

-100.000

-8.020

-91.980

Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen

-250.000

-218.840

-31.160

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen

-77.300

-66.646

-10.654

Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief

0

-4.500

4.500

Totaal incidenteel

-427.300

-298.006

-123.140

Totaal structureel

-51.345

-103.111

45.612

Totaal 5: Milieu, Energie & Bodem

Totaal incidentele baten programma

-427.300

-310.260

-110.886

Totaal structurele baten programma

-276.345

-103.111

-179.388

6: Cultuur

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Huurinkomsten voormalig RLS

-25.000

-28.742

3.742

Overige opbrengsten

0

-5.274

5.274

Totaal incidenteel

-25.000

-34.015

9.015

Totaal structureel

0

0

0

Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

0

-228.000

228.000

Totaal incidenteel

0

-228.000

228.000

Totaal structureel

-1.311.564

-1.311.564

0

Totaal 6: Cultuur

Totaal incidentele baten programma

-25.000

-262.015

237.015

Totaal structurele baten programma

-1.311.564

-1.311.564

0

7: Dynamiek in leefomgeving

Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

Prikkels versterkte agrarische sector

0

-12.934

12.934

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

0

-3.631

3.631

Versterking van de landbouw & agribusiness

-3.692.992

-3.003.597

-689.395

Verbetering van de landbouwstructuur

-100.000

-304.202

204.202

Totaal incidenteel

-3.792.992

-3.324.364

-468.628

Totaal structureel

0

0

0

Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

Programma Beheer

0

-56.226

56.226

R-Nationale Parken

0

-3.600

3.600

P-Milieukwaliteit Drenthe

-1.521.592

-1.420.429

-101.163

Verkoop grond

-2.486.514

-2.168.788

-317.726

Natuur algemeen

-66.500

0

-66.500

Bijdrage RVO Technische bijstand

0

-312.938

312.938

Overige opbrengsten

0

-11.754

11.754

Totaal incidenteel

-4.074.606

-3.973.734

-100.872

Totaal structureel

-5.219.455

-6.088.366

868.911

Dynamisch Drenthe

Subsidies Leader Zuidoost Drenthe

-1.036.250

-875.873

-160.377

Subsidies Leader Zuidwest Drenthe

-1.060.000

-1.302.365

242.365

Totaal incidenteel

-2.096.250

-2.178.238

81.988

Totaal structureel

0

0

0

Totaal 7: Dynamiek in leefomgeving

Totaal incidentele baten programma

-9.963.848

-9.476.336

-487.512

Totaal structurele baten programma

-5.219.455

-6.088.366

868.911

8: Middelen

Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Doorberekende kosten

-1.502.192

-14.857.174

13.354.982

Opbrengsten DEO

-29.200.000

-29.200.000

0

Overige opbrengsten

-60.823

-60.823

0

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

0

401.072

-401.072

Correcties btw-compensatiefonds baten

0

-5.658

5.658

Decentralisatie-uitkering bodemsanering

-3.817.869

-3.817.869

0

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

-494.185

-494.185

0

Decentralisatie-uitkering impuls aanpak vakantieparken

0

-100.000

100.000

Decentralisatie-uitkering externe veiligheid

-143.000

-143.000

0

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

0

-1.500.000

1.500.000

Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer

-1.966.501

-1.966.501

0

Decentralisatie-uitkering Interreg V

-442.000

-442.000

0

Decentralisatie-uitkering Natuur en Waterkwaliteit

-230.028

-230.028

0

Decentralisatie-uitkering Jong Leren Eten

-50.000

-50.000

0

Decentralisatie-uitkering Faciliteit MKB

-25.000

-25.000

0

Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen

0

-376.600

376.600

Decentralisatie-uitkering Dutch Techzone

0

-1.000.000

1.000.000

Decentralisatie-uitkering Techniekpact

0

-45.000

45.000

DU Vierkant voor Werk

0

0

0

DU Erfgoed en ruimte

0

-10.000

10.000

DU Beter benutten

0

0

0

DU Ontwikkelingsbedrijf NOM

0

0

0

DU Zoetwatermaatregelen

-846.076

-846.076

0

DU Hydrologische maatregelen

0

0

0

Totaal incidenteel

-38.777.674

-54.768.843

15.991.169

Totaal structureel

-194.563.327

-194.864.087

300.760

Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

Opbrengsten vanuit DVO's

-987.535

-993.097

5.562

Bijdrage derden in salariskosten

0

-410.336

410.336

Doorbelaste personele kosten

0

-227.199

227.199

Overige opbrengsten

-2.700

-593.134

590.434

Totaal incidenteel

-990.235

-2.223.766

1.233.531

Totaal structureel

-3.102.688

-4.025.470

922.782

Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties

-39.767.909

-56.992.609

17.224.700

Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties

-197.666.015

-198.889.557

1.223.542

Inzicht in de ontwikkeling van reserves

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

-2.125.000

-2.125.000

0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.700.000

-3.190.247

1.490.247

Bijdrage van de saldireserve

-14.483.467

-14.483.467

0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-28.882.779

-28.882.779

0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-634.500

-634.500

0

Bijdrage van Risicoreserve

-1.000.000

-2.353.000

1.353.000

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-2.377.367

-2.377.367

0

Bijdrage van Financieringsreserve

-9.600.000

-9.600.000

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.840.653

-2.840.653

0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-7.431.900

-7.431.900

0

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

0

-372.500

372.500

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-9.870.213

-10.940.521

1.070.308

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

-21.820.000

-21.820.000

0

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

-5.387.445

-5.387.445

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

-1.936.849

-1.936.849

0

Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

-2.785.000

-2.806.811

21.811

Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact

-320.000

-360.892

40.892

Totaal reserve mutaties incidenteel

-113.195.173

-117.543.930

4.348.757

Totaal reserve mutaties structureel

-750.838

-750.838

0

Totale reserve mutaties baten

-113.946.011

-118.294.768

4.348.757

Waarvan incidenteel

-65.062.988

-86.070.845

21.007.857

Waarvan structureel

-210.539.804

-212.569.036

2.029.232

Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties

-389.548.803

-416.934.649

27.385.846

resumerend

Waarvan incidenteel

71.181.161

61.633.833

9.547.328

Waarvan structureel

206.446.656

204.525.476

1.921.180

Waarvan incidenteel

-65.062.988

-86.070.845

21.007.857

Waarvan structureel

-210.539.804

-212.569.036

2.029.232

Saldo structurele lasten en baten

-4.093.148

-8.043.560

3.950.412

Saldo incidentele lasten en baten

6.118.173

-24.437.012

30.555.185

De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn er alleen binnen de Reserve investeringen verkeer en vervoer. In 2018 ging het om een begrote toevoeging van € 2.989.080,-- en een het begrote onttrekking van € 750.838,--. Beide begrote bedragen zijn gerealiseerd.. Daarnaast is in deze reserve per saldo € 14.937.240,-- extra gestort, waarvan € 13.354.982,-- incidenteel karakter heeft.

Het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen aan het eind van het overzicht incidentele lasten.

ga terug