Jaarverslag 2018

II.6 De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) handelt over het maximum inkomen van topfunctionarissen. Als het gaat om de provinciale organisatie is de conclusie dat geen van onze medewerkers, dus ook niet diegenen die moeten worden gekwalificeerd als topfunctionaris, de norm zoals gesteld in de WNT overstijgen. De uitleg van de wet is overigens dat de Provinciesecretaris en de Statengriffier als topfunctionaris moeten worden gezien. Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (het WNT II) ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is op 22 december 2014 aangenomen door de Eerste kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor het jaar 2018 bedraagt hiermee € 189.000,-- (was vorig jaar € 181.000,--) daarmee is de norm van het bezoldigingsmaximum WNT tot 100% van een ministerssalaris vastgelegd. Met deze norm overschrijdt het salaris van onze topfunctionarissen – en dus ook van andere medewerkers – de norm niet.

De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de contractuele ontslagvergoeding vast. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de provincie dienen te worden gepubliceerd. Het beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde derden. Op grond van de wet bedraagt de totale maximale bezoldiging (exclusief sociale verzekeringspremies) na indexering voor 2018 € 266.400,-- (was vorig jaar € 258.000,--) of een pro rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 266.400,-- geldt ook voor contracten met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes maanden voor de organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een management-BV en (interim-) arbeidskrachten van adviesbureaus. De beloning in het sectoraal bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld.

Voor alle topfunctionarissen geldt dat het geldende bezoldigingsmaximum over 2018 niet is overschreden. De provincie Drenthe heeft hiermee over 2018 voldaan aan de WNT.

Voorgeschreven model Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

W. Brenkman

L. Maarleveld

G.V. Buissink

Functiegegevens

Provincie-secretaris

Directeur-secretaris

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

15/10 - 31/12

1/1 - 31/10

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

29.572

125.574

115.822

Beloningen betaalbaar op termijn

3.953

15.529

18.054

Subtotaal

33.526

141.103

133.876

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

40.389

157.414

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

33.526

141.103

133.876

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Functiegegevens

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

110.116

Beloningen betaalbaar op termijn

16.466

Subtotaal

126.582

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

Totale bezoldiging

126.582

Beëindigingsvergoedingen
Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te worden wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 75.000,-- en geldt ook wanneer de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. In 2018 is inzake topfunctionarissen geen beëindigingsvergoeding uitbetaald. Tevens is in 2018 geen beëindigingsvergoeding aan niet-topfunctionarissen betaald hoger dan het geldende maximum.

In 2018 zijn bij de provincie geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam geweest.

ga terug