Jaarverslag 2018

II.7 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het vanaf jaarrekening 2017 verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld  op te nemen, net zoals dat ook bij de Begroting 2018 is opgenomen. Ook het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze informatie.

Realisatie taakveld naar programma's

Taakveld / programma

Realisatie 2017

Primitieve begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

0.1 Uitkering provinciefonds

8: Middelen

-164.827.433

-140.279.090

-139.654.998

-142.461.833

2.806.835

Totaal taakveld

-164.827.433

-140.279.090

-139.654.998

-142.461.833

2.806.835

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

8: Middelen

-56.345.997

-55.885.000

-57.635.000

-57.727.460

92.460

Totaal taakveld

-56.345.997

-55.885.000

-57.635.000

-57.727.460

92.460

0.3 Geldleningen en uitzettingen

8: Middelen

-3.171.121

-2.670.321

-2.562.091

-2.338.358

-223.733

Totaal taakveld

-3.171.121

-2.670.321

-2.562.091

-2.338.358

-223.733

0.4 Deelnemingen

8: Middelen

-2.932.568

-2.523.124

-2.644.220

-2.942.391

298.171

Totaal taakveld

-2.932.568

-2.523.124

-2.644.220

-2.942.391

298.171

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

8: Middelen

-4.051.748

631.000

-30.546.192

-42.650.188

12.103.996

Totaal taakveld

-4.051.748

631.000

-30.546.192

-42.650.188

12.103.996

0.6 Overhead

1. Kwaliteit openbaar bestuur

306.644

323.240

323.240

250.879

72.361

8: Middelen

22.159.148

25.422.326

29.562.166

23.946.879

5.615.287

Totaal taakveld

22.465.792

25.745.566

29.885.406

24.197.757

5.687.649

0.9 Resultaat

8: Middelen

2.133.179

-834.333

-834.333

Totaal taakveld

2.133.179

-834.333

-834.333

1.1 Provinciale Staten

1. Kwaliteit openbaar bestuur

998.646

1.009.043

1.064.043

838.102

225.941

8: Middelen

1.246.974

1.278.411

1.279.891

1.275.844

4.047

Totaal taakveld

2.245.620

2.287.454

2.343.934

2.113.946

229.988

1.2 Gedeputeerde Staten

1. Kwaliteit openbaar bestuur

861.015

912.624

812.624

1.028.929

-216.305

8: Middelen

1.408.940

1.464.707

816.452

769.805

46.647

Totaal taakveld

2.269.955

2.377.331

1.629.076

1.798.733

-169.657

1.3 Kabinetszaken

8: Middelen

348.071

346.970

1.101

Totaal taakveld

348.071

346.970

1.101

1.4 Bestuurlijke organisatie

8: Middelen

1.045.562

1.061.027

960.814

957.776

3.038

Totaal taakveld

1.045.562

1.061.027

960.814

957.776

3.038

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

8: Middelen

299.415

303.843

246.785

246.005

780

Totaal taakveld

299.415

303.843

246.785

246.005

780

1.6 Openbare orde en veiligheid

1. Kwaliteit openbaar bestuur

15.000

22.492

22.492

15.232

7.260

8: Middelen

444.212

442.807

1.405

Totaal taakveld

15.000

22.492

466.704

458.040

8.664

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1. Kwaliteit openbaar bestuur

1.098.462

1.419.537

1.831.168

1.792.755

38.413

8: Middelen

1.254.166

1.272.716

735.014

732.690

2.324

Totaal taakveld

2.352.629

2.692.253

2.566.182

2.525.445

40.738

2.1 Landwegen

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

23.274.517

13.925.999

9.881.762

5.823.458

4.058.304

8: Middelen

4.171.081

4.232.773

3.252.258

3.241.974

10.284

Totaal taakveld

27.445.599

18.158.772

13.134.020

9.065.431

4.068.589

2.2 Waterwegen

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

-777.038

-487.214

-882.457

-547.094

-335.363

8: Middelen

1.496.239

1.518.369

1.203.486

1.146.784

56.702

Totaal taakveld

719.201

1.031.155

321.029

599.690

-278.661

2.3 Openbaar vervoer

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

29.599.174

37.236.913

43.339.102

40.625.811

2.713.291

8: Middelen

814.992

827.045

426.847

425.497

1.350

Totaal taakveld

30.414.166

38.063.958

43.765.949

41.051.308

2.714.641

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

1.064.708

1.063.890

1.841.271

1.761.256

80.015

8: Middelen

1.089.162

1.105.271

172.749

172.203

546

Totaal taakveld

2.153.871

2.169.161

2.014.020

1.933.459

80.561

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

38.245

43.979

43.979

38.245

5.734

8: Middelen

413.999

420.122

Totaal taakveld

452.243

464.101

43.979

38.245

5.734

3.3 Kwantiteit grondwater

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

700.237

946.076

635.050

651.992

-16.942

8: Middelen

150.460

152.685

778.515

776.053

2.462

Totaal taakveld

850.697

1.098.761

1.413.565

1.428.045

-14.480

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

883.909

830.000

1.309.857

1.787.064

-477.207

8: Middelen

316.710

321.394

312.594

311.606

989

Totaal taakveld

1.200.619

1.151.394

1.622.451

2.098.669

-476.218

3.5 Kwaliteit grondwater

8: Middelen

208.972

212.062

16.452

16.400

52

Totaal taakveld

208.972

212.062

16.452

16.400

52

4.1 Bodembescherming

5: Milieu, Energie & Bodem

3.064.996

3.688.887

1.667.700

1.547.843

119.857

8: Middelen

230.706

234.117

366.064

364.906

1.158

Totaal taakveld

3.295.702

3.923.004

2.033.764

1.912.750

121.014

4.2 Luchtverontreiniging

8: Middelen

41.131

41.001

130

Totaal taakveld

41.131

41.001

130

4.3 Geluidhinder

8: Middelen

41.131

41.001

130

Totaal taakveld

41.131

41.001

130

4.4 Vergunningverlening en handhaving

5: Milieu, Energie & Bodem

3.206.512

3.158.805

3.746.457

3.517.131

229.326

8: Middelen

593.481

602.258

318.081

317.075

1.006

Totaal taakveld

3.799.993

3.761.063

4.064.538

3.834.206

230.332

4.5 Ontgronding

5: Milieu, Energie & Bodem

-8.183

-51.345

-51.345

-103.112

51.767

8: Middelen

217.331

220.545

205.654

205.004

650

Totaal taakveld

209.148

169.200

154.309

101.892

52.417

4.6 Duurzaamheid

5: Milieu, Energie & Bodem

4.041.578

3.850.000

3.887.111

2.503.640

1.383.471

8: Middelen

1.508.276

1.530.584

1.316.513

1.312.350

4.163

Totaal taakveld

5.549.854

5.380.584

5.203.624

3.815.990

1.387.634

4.9 Milieu, overige baten en lasten

5: Milieu, Energie & Bodem

726.641

826.292

1.063.472

916.082

147.390

8: Middelen

415.270

421.411

494.713

493.149

1.564

Totaal taakveld

1.141.911

1.247.703

1.558.185

1.409.231

148.954

5.1 Natuurontwikkeling

7: Dynamiek in leefomgeving

8.426.697

27.973.945

29.322.715

30.029.906

-707.191

8: Middelen

898.581

911.871

2.585.170

2.576.995

8.175

Totaal taakveld

9.325.278

28.885.816

31.907.885

32.606.901

-699.016

5.2 Beheer natuurgebieden

7: Dynamiek in leefomgeving

30.874.119

29.151.860

23.727.739

23.885.809

-158.070

8: Middelen

1.082.249

1.098.255

880.519

877.735

2.784

Totaal taakveld

31.956.368

30.250.115

24.608.258

24.763.543

-155.285

5.3 Beheer flora en fauna

7: Dynamiek in leefomgeving

195.156

175.000

240.000

227.014

12.986

8: Middelen

1.376.197

1.396.550

69.240

69.021

219

Totaal taakveld

1.571.353

1.571.550

309.240

296.035

13.205

6.1 Agrarische aangelegenheden

7: Dynamiek in leefomgeving

2.631.540

2.826.949

2.826.949

1.155.280

1.671.669

8: Middelen

434.662

441.091

522.361

520.709

1.652

Totaal taakveld

3.066.202

3.268.040

3.349.310

1.675.989

1.673.321

6.3 Kennis en innovatie

2: Regionale economie

5.542.656

3.510.000

1.749.232

1.771.610

-22.378

8: Middelen

474.140

481.153

642.833

640.800

2.033

Totaal taakveld

6.016.796

3.991.153

2.392.065

2.412.410

-20.345

6.4 Recreatie en toerisme

2: Regionale economie

6.067.587

5.681.769

6.012.727

5.347.685

665.042

8: Middelen

533.805

541.702

701.691

699.472

2.219

Totaal taakveld

6.601.392

6.223.471

6.714.418

6.047.157

667.261

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

1. Kwaliteit openbaar bestuur

5.325.470

3.100.000

4.741.868

2.811.195

1.930.673

2: Regionale economie

9.492.110

10.321.054

11.666.967

10.912.716

754.251

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

753.000

2.800.000

1.000.000

114.257

885.743

8: Middelen

1.217.614

1.235.622

1.241.104

1.237.179

3.925

Totaal taakveld

16.788.194

17.456.676

18.649.939

15.075.347

3.574.592

7.1 Cultuur

6: Cultuur

13.595.279

14.295.545

14.420.050

14.414.669

5.381

8: Middelen

963.600

977.852

1.396.801

1.392.384

4.417

Totaal taakveld

14.558.880

15.273.397

15.816.851

15.807.053

9.798

7.2 Maatschappij

6: Cultuur

3.152.501

3.112.080

3.179.080

2.961.706

217.374

7: Dynamiek in leefomgeving

5.120.528

5.682.814

4.772.922

4.517.043

255.879

8: Middelen

651.299

660.932

254.188

253.384

804

Totaal taakveld

8.924.329

9.455.826

8.206.190

7.732.133

474.057

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

7: Dynamiek in leefomgeving

5.059.401

62.500

62.500

64.383

-1.883

Totaal taakveld

5.059.401

62.500

62.500

64.383

-1.883

8.1 Ruimtelijke ordening

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

2.013.263

1.903.614

2.580.244

2.537.081

43.163

8: Middelen

764.838

776.150

693.284

691.092

2.192

Totaal taakveld

2.778.100

2.679.764

3.273.528

3.228.172

45.356

8.2 Volkshuisvesting

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

-4.149

6.070

158.438

72.254

86.184

8: Middelen

142.100

144.202

143.958

143.503

455

Totaal taakveld

137.951

150.272

302.396

215.757

86.639

8.3 Stedelijke vernieuwing

8: Middelen

142.100

144.202

143.958

143.503

455

Totaal taakveld

142.100

144.202

143.958

143.503

455

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

7.000.000

5.000.000

6.000.000

5.250.000

750.000

8: Middelen

78.574

79.736

290.202

289.284

918

Totaal taakveld

7.078.574

5.079.736

6.290.202

5.539.284

750.918

Realisatie speerpunten/programma's naar taakvelden

Speerpunt / programma / taakveld

Realisatie 2017

Primitieve begroting 2018

Begroting 20018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Speerpunt: 1. Samenwerkend Drenthe

Taakveld: 0.6 Overhead

Lasten

306.644

330.880

330.880

250.879

80.001

Baten

-7.640

-7.640

-7.640

Totaal taakveld

306.644

323.240

323.240

250.879

72.361

Taakveld: 1.1 Provinciale Staten

Lasten

998.646

1.009.043

1.064.043

838.102

225.941

Totaal taakveld

998.646

1.009.043

1.064.043

838.102

225.941

Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten

Lasten

864.257

924.624

824.624

1.032.698

-208.074

Baten

-3.242

-12.000

-12.000

-3.770

-8.230

Totaal taakveld

861.015

912.624

812.624

1.028.929

-216.305

Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid

Lasten

15.000

22.492

22.492

15.232

7.260

Totaal taakveld

15.000

22.492

22.492

15.232

7.260

Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten

Lasten

1.104.462

1.419.537

1.831.168

1.792.755

38.413

Baten

-6.000

Totaal taakveld

1.098.462

1.419.537

1.831.168

1.792.755

38.413

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

Lasten

5.325.470

3.100.000

4.741.868

2.811.195

1.930.673

Totaal taakveld

5.325.470

3.100.000

4.741.868

2.811.195

1.930.673

Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie

Lasten

5.548.853

3.510.000

2.395.627

2.318.612

77.015

Baten

-6.197

-646.395

-547.003

-99.392

Totaal taakveld

5.542.656

3.510.000

1.749.232

1.771.610

-22.378

Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme

Lasten

6.167.587

5.681.769

6.012.727

5.347.685

665.042

Baten

-100.000

Totaal taakveld

6.067.587

5.681.769

6.012.727

5.347.685

665.042

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

Lasten

9.530.293

10.353.254

15.004.167

14.002.464

1.001.703

Baten

-38.183

-32.200

-3.337.200

-3.089.748

-247.452

Totaal taakveld

9.492.110

10.321.054

11.666.967

10.912.716

754.251

Taakveld: 2.1 Landwegen

Lasten

23.707.624

18.025.874

15.953.978

15.146.246

807.732

Baten

-433.106

-4.099.875

-6.072.216

-9.322.788

3.250.572

Totaal taakveld

23.274.517

13.925.999

9.881.762

5.823.458

4.058.304

Taakveld: 2.2 Waterwegen

Lasten

4.298.382

4.532.161

5.063.168

5.273.048

-209.880

Baten

-5.075.420

-5.019.375

-5.945.625

-5.820.142

-125.483

Totaal taakveld

-777.038

-487.214

-882.457

-547.094

-335.363

Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer

Lasten

29.599.174

37.236.913

43.339.102

40.625.811

2.713.291

Totaal taakveld

29.599.174

37.236.913

43.339.102

40.625.811

2.713.291

Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

Lasten

1.074.559

1.081.390

1.858.771

1.855.124

3.647

Baten

-9.850

-17.500

-17.500

-93.868

76.368

Totaal taakveld

1.064.708

1.063.890

1.841.271

1.761.256

80.015

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

Lasten

753.000

2.800.000

1.000.000

114.257

885.743

Totaal taakveld

753.000

2.800.000

1.000.000

114.257

885.743

Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

Lasten

38.245

43.979

43.979

38.245

5.734

Totaal taakveld

38.245

43.979

43.979

38.245

5.734

Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater

Lasten

1.678.296

1.656.076

1.366.050

1.467.383

-101.333

Baten

-978.060

-710.000

-731.000

-815.391

84.391

Totaal taakveld

700.237

946.076

635.050

651.992

-16.942

Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

Lasten

12.633.566

830.000

5.485.637

7.300.417

-1.814.780

Baten

-11.749.657

-4.175.780

-5.513.353

1.337.573

Totaal taakveld

883.909

830.000

1.309.857

1.787.064

-477.207

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Lasten

2.013.263

1.903.614

2.580.244

2.537.081

43.163

Totaal taakveld

2.013.263

1.903.614

2.580.244

2.537.081

43.163

Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting

Lasten

-4.149

6.070

158.438

72.254

86.184

Totaal taakveld

-4.149

6.070

158.438

72.254

86.184

Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten

Lasten

7.000.000

5.000.000

6.000.000

5.250.000

750.000

Totaal taakveld

7.000.000

5.000.000

6.000.000

5.250.000

750.000

Taakveld: 4.1 Bodembescherming

Lasten

3.388.986

3.938.887

2.095.000

1.845.849

249.151

Baten

-323.990

-250.000

-427.300

-298.006

-129.294

Totaal taakveld

3.064.996

3.688.887

1.667.700

1.547.843

119.857

Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving

Lasten

3.208.253

3.383.805

3.971.457

3.517.931

453.526

Baten

-1.741

-225.000

-225.000

-800

-224.200

Totaal taakveld

3.206.512

3.158.805

3.746.457

3.517.131

229.326

Taakveld: 4.5 Ontgronding

Baten

-8.183

-51.345

-51.345

-103.112

51.767

Totaal taakveld

-8.183

-51.345

-51.345

-103.112

51.767

Taakveld: 4.6 Duurzaamheid

Lasten

4.075.408

3.850.000

3.887.111

2.503.640

1.383.471

Baten

-33.829

Totaal taakveld

4.041.578

3.850.000

3.887.111

2.503.640

1.383.471

Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten

Lasten

727.641

826.292

1.063.472

927.536

135.936

Baten

-1.000

-11.454

11.454

Totaal taakveld

726.641

826.292

1.063.472

916.082

147.390

Taakveld: 7.1 Cultuur

Lasten

14.924.073

15.630.725

15.756.614

15.760.248

-3.634

Baten

-1.328.793

-1.335.180

-1.336.564

-1.345.579

9.015

Totaal taakveld

13.595.279

14.295.545

14.420.050

14.414.669

5.381

Taakveld: 7.2 Maatschappij

Lasten

3.152.501

3.112.080

3.179.080

3.189.706

-10.626

Baten

-228.000

228.000

Totaal taakveld

3.152.501

3.112.080

3.179.080

2.961.706

217.374

Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling

Lasten

22.266.615

34.250.151

34.688.285

35.548.149

-859.864

Baten

-13.839.918

-6.276.206

-5.365.570

-5.518.243

152.673

Totaal taakveld

8.426.697

27.973.945

29.322.715

30.029.906

-707.191

Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden

Lasten

36.293.014

31.103.914

27.656.230

28.429.666

-773.436

Baten

-5.418.895

-1.952.054

-3.928.491

-4.543.857

615.366

Totaal taakveld

30.874.119

29.151.860

23.727.739

23.885.809

-158.070

Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna

Lasten

195.156

175.000

240.000

227.014

12.986

Totaal taakveld

195.156

175.000

240.000

227.014

12.986

Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden

Lasten

12.679.622

2.926.949

6.619.941

4.479.644

2.140.297

Baten

-10.048.082

-100.000

-3.792.992

-3.324.364

-468.628

Totaal taakveld

2.631.540

2.826.949

2.826.949

1.155.280

1.671.669

Taakveld: 7.2 Maatschappij

Lasten

8.672.414

5.682.814

6.869.172

6.695.281

173.891

Baten

-3.551.886

-2.096.250

-2.178.238

81.988

Totaal taakveld

5.120.528

5.682.814

4.772.922

4.517.043

255.879

Taakveld: 7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

Lasten

5.059.401

62.500

62.500

64.383

-1.883

Totaal taakveld

5.059.401

62.500

62.500

64.383

-1.883

Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds

Lasten

100.000

100.000

Baten

-164.827.433

-140.279.090

-139.754.998

-142.561.833

2.806.835

Totaal taakveld

-164.827.433

-140.279.090

-139.654.998

-142.461.833

2.806.835

Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen

Baten

-56.345.997

-55.885.000

-57.635.000

-57.727.460

92.460

Totaal taakveld

-56.345.997

-55.885.000

-57.635.000

-57.727.460

92.460

Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen

Lasten

205

2.500

2.500

55

2.445

Baten

-3.171.326

-2.672.821

-2.564.591

-2.338.413

-226.178

Totaal taakveld

-3.171.121

-2.670.321

-2.562.091

-2.338.358

-223.733

Taakveld: 0.4 Deelnemingen

Lasten

20.954

40.000

40.000

40.000

Baten

-2.953.522

-2.563.124

-2.684.220

-2.942.391

258.171

Totaal taakveld

-2.932.568

-2.523.124

-2.644.220

-2.942.391

298.171

Taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

Lasten

125.448

631.000

156.000

1.412.644

-1.256.644

Baten

-4.177.196

-30.702.192

-44.062.832

13.360.640

Totaal taakveld

-4.051.748

631.000

-30.546.192

-42.650.188

12.103.996

Taakveld: 0.6 Overhead

Lasten

26.522.889

28.444.546

33.655.089

29.732.882

3.922.207

Baten

-4.363.741

-3.022.220

-4.092.923

-5.786.003

1.693.080

Totaal taakveld

22.159.148

25.422.326

29.562.166

23.946.879

5.615.287

Taakveld: 0.9 Resultaat

Lasten

2.133.179

-834.333

-834.333

Totaal taakveld

2.133.179

-834.333

-834.333

Taakveld: 1.1 Provinciale Staten

Lasten

1.262.243

1.278.411

1.279.891

1.298.537

-18.646

Baten

-15.269

-22.693

22.693

Totaal taakveld

1.246.974

1.278.411

1.279.891

1.275.844

4.047

Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten

Lasten

1.424.076

1.464.707

816.452

780.735

35.717

Baten

-15.136

-10.930

10.930

Totaal taakveld

1.408.940

1.464.707

816.452

769.805

46.647

Taakveld: 1.3 Kabinetszaken

Lasten

348.071

353.142

-5.071

Baten

-6.172

6.172

Totaal taakveld

348.071

346.970

1.101

Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie

Lasten

1.058.365

1.061.027

960.814

974.812

-13.998

Baten

-12.803

-17.036

17.036

Totaal taakveld

1.045.562

1.061.027

960.814

957.776

3.038

Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

Lasten

303.081

303.843

246.785

250.380

-3.595

Baten

-3.666

-4.376

4.376

Totaal taakveld

299.415

303.843

246.785

246.005

780

Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid

Lasten

444.212

450.683

-6.471

Baten

-7.876

7.876

Totaal taakveld

444.212

442.807

1.405

Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten

Lasten

1.269.524

1.272.716

735.014

745.722

-10.708

Baten

-15.358

-13.032

13.032

Totaal taakveld

1.254.166

1.272.716

735.014

732.690

2.324

Taakveld: 2.1 Landwegen

Lasten

4.222.157

4.232.773

3.252.258

3.299.638

-47.380

Baten

-51.076

-57.665

57.665

Totaal taakveld

4.171.081

4.232.773

3.252.258

3.241.974

10.284

Taakveld: 2.2 Waterwegen

Lasten

1.514.561

1.518.369

1.203.486

1.221.019

-17.533

Baten

-18.322

-74.235

74.235

Totaal taakveld

1.496.239

1.518.369

1.203.486

1.146.784

56.702

Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer

Lasten

824.972

827.045

426.847

433.065

-6.218

Baten

-9.980

-7.568

7.568

Totaal taakveld

814.992

827.045

426.847

425.497

1.350

Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

Lasten

1.102.499

1.105.271

172.749

175.266

-2.517

Baten

-13.337

-3.063

3.063

Totaal taakveld

1.089.162

1.105.271

172.749

172.203

546

Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

Lasten

419.068

420.122

Baten

-5.070

Totaal taakveld

413.999

420.122

Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater

Lasten

152.302

152.685

778.515

789.857

-11.342

Baten

-1.842

-13.804

13.804

Totaal taakveld

150.460

152.685

778.515

776.053

2.462

Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

Lasten

320.588

321.394

312.594

317.148

-4.554

Baten

-3.878

-5.543

5.543

Totaal taakveld

316.710

321.394

312.594

311.606

989

Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater

Lasten

211.531

212.062

16.452

16.692

-240

Baten

-2.559

-292

292

Totaal taakveld

208.972

212.062

16.452

16.400

52

Taakveld: 4.1 Bodembescherming

Lasten

233.531

234.117

366.064

371.397

-5.333

Baten

-2.825

-6.491

6.491

Totaal taakveld

230.706

234.117

366.064

364.906

1.158

Taakveld: 4.2 Luchtverontreiniging

Lasten

41.131

41.730

-599

Baten

-729

729

Totaal taakveld

41.131

41.001

130

Taakveld: 4.3 Geluidhinder

Lasten

41.131

41.730

-599

Baten

-729

729

Totaal taakveld

41.131

41.001

130

Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving

Lasten

600.748

602.258

318.081

322.715

-4.634

Baten

-7.267

-5.640

5.640

Totaal taakveld

593.481

602.258

318.081

317.075

1.006

Taakveld: 4.5 Ontgronding

Lasten

219.992

220.545

205.654

208.650

-2.996

Baten

-2.661

-3.646

3.646

Totaal taakveld

217.331

220.545

205.654

205.004

650

Taakveld: 4.6 Duurzaamheid

Lasten

1.526.745

1.530.584

1.316.513

1.335.692

-19.179

Baten

-18.469

-23.343

23.343

Totaal taakveld

1.508.276

1.530.584

1.316.513

1.312.350

4.163

Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten

Lasten

420.355

421.411

494.713

501.920

-7.207

Baten

-5.085

-8.772

8.772

Totaal taakveld

415.270

421.411

494.713

493.149

1.564

Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling

Lasten

909.584

911.871

2.585.170

2.622.832

-37.662

Baten

-11.003

-45.837

45.837

Totaal taakveld

898.581

911.871

2.585.170

2.576.995

8.175

Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden

Lasten

1.095.502

1.098.255

880.519

893.347

-12.828

Baten

-13.252

-15.612

15.612

Totaal taakveld

1.082.249

1.098.255

880.519

877.735

2.784

Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna

Lasten

1.393.048

1.396.550

69.240

70.249

-1.009

Baten

-16.852

-1.228

1.228

Totaal taakveld

1.376.197

1.396.550

69.240

69.021

219

Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden

Lasten

439.985

441.091

522.361

529.971

-7.610

Baten

-5.323

-9.262

9.262

Totaal taakveld

434.662

441.091

522.361

520.709

1.652

Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie

Lasten

479.946

481.153

642.833

652.198

-9.365

Baten

-5.806

-11.398

11.398

Totaal taakveld

474.140

481.153

642.833

640.800

2.033

Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme

Lasten

540.342

541.702

701.691

711.914

-10.223

Baten

-6.537

-12.441

12.441

Totaal taakveld

533.805

541.702

701.691

699.472

2.219

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

Lasten

1.232.524

1.235.622

1.241.104

1.259.185

-18.081

Baten

-14.910

-22.006

22.006

Totaal taakveld

1.217.614

1.235.622

1.241.104

1.237.179

3.925

Taakveld: 7.1 Cultuur

Lasten

975.400

977.852

1.396.801

1.417.150

-20.349

Baten

-11.799

-24.766

24.766

Totaal taakveld

963.600

977.852

1.396.801

1.392.384

4.417

Taakveld: 7.2 Maatschappij

Lasten

659.275

660.932

254.188

257.891

-3.703

Baten

-7.975

-4.507

4.507

Totaal taakveld

651.299

660.932

254.188

253.384

804

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Lasten

774.203

776.150

693.284

703.384

-10.100

Baten

-9.366

-12.292

12.292

Totaal taakveld

764.838

776.150

693.284

691.092

2.192

Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting

Lasten

143.840

144.202

143.958

146.055

-2.097

Baten

-1.740

-2.552

2.552

Totaal taakveld

142.100

144.202

143.958

143.503

455

Taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing

Lasten

143.840

144.202

143.958

146.055

-2.097

Baten

-1.740

-2.552

2.552

Totaal taakveld

142.100

144.202

143.958

143.503

455

Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten

Lasten

79.536

79.736

290.202

294.430

-4.228

Baten

-962

-5.145

5.145

Totaal taakveld

78.574

79.736

290.202

289.284

918

Verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld

Toerekening van apparaatskosten
De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie zelf. Het omvat de personeelslasten van de organisatie (loonbudget), de kosten voor inhuur ten laste van andere budgetten (projecten), de bedrijfsvoeringslasten en de kosten van interne beleidsopgaven (ondersteunende PIOFA taken). In paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie worden deze kosten toegelicht.

Tabel Verzamelstaat apparaatskosten (saldi van baten en lasten)

Apparaatskosten

Budget

Realisatie

Verschil

Saldo Personele lasten (loonsom)

38.553.282

33.325.471

5.227.811

Saldo Inhuur tlv. loonsom
Saldo Inhuur tlv. projecten

0
740.545

3.113.999
841.837

-3.113.999
-101.292

Saldo Bedrijfsvoeringslasten

1.561.826

1.121.569

440.257

Saldo Materiele kosten interne Beleidsopgaven

10.547.973

9.074.729

1.473.244

Totaal Apparaatskosten

51.403.626

47.477.605

3.926.021

Deze paragraaf gaat over het geheel en de samenhang van alle apparaatskosten.
In de jaarstukken is de verantwoording van de apparaatskosten verspreid over diverse beleidsopgaven. Dat zijn: Beleidsopgave 1.4 (communicatiekosten), beleidsopgave 1.3 (juridische en verzekeringskosten) en 8.2 (financiën, planning en control, P&O en HRM, inkoop en facilitaire zaken en huisvesting). De personeelslasten zijn verantwoord onder beleidsopgave 8.2 gesplitst over de doelstellingen 8.2.04 “kosten direct personeel”) en 8.2.11 “kosten ondersteunend (indirect) personeel”). De personeelslasten zijn volgens dezelfde verdeling toegerekend aan beide posten als in de begroting.

Via boven bedoelde doelstellingen (en de toelichting in paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie) krijgen Provinciale Staten inzicht in de omvang van de apparaatskosten. De kosten voor direct en ondersteunend personeel zijn in de provinciale begroting niet specifiek aan de programma’s toegerekend. In de gedetailleerde (Uitvoerings)informatie bij de jaarstukken worden de loonkosten wel verder uitgesplitst naar de in het BBV voorgeschreven taakvelden. De verdeling heeft plaatsgevonden naar dezelfde verhoudingen als die gebruikt zijn voor de begroting 2018. De toedeling in de begroting was gebaseerd op een inschatting door de teamleiders van de inzet van de beschikbare formatie (in fte’s) per team naar doelstellingen die vervolgens gekoppeld zijn aan de voorgeschreven taakvelden. Volgens de aldus verkregen relatieve verdeling zijn ook de directe loonkosten aan de taakvelden toegerekend. Nieuw dit jaar is het activeren van apparaatskosten op investeringsprojecten. Als gevolg van een wijziging in de wettelijke regels voor begroten en verantwoorden (BBV) moeten vanaf 2018 de loonkosten die samenhangen met investeringsprojecten worden geactiveerd op de balans. Daarop vinden vervolgen afschrijvingen plaats. Op basis van de gerealiseerde personele inzet van de ambtelijke GS organisatie met name op infrastructurele projecten heeft een hogere activering van loonkosten op de infrastructurele projecten plaatsgevonden (€ 819.138,--) ten gunste van het loonbudget. Het hierdoor ontstane voordeel wordt echter grotendeels te niet gedaan door een hogere storting van € 765.781,-- in de reserve investeringen verkeer en vervoer (zie 8.3 mutaties reserves). Deze storting is noodzakelijk om de extra afschrijvingslasten op deze investeringen te kunnen opvangen. Gebleken is dat de omvang van de inzet niet in een vaste verhouding stond tot de omvang van de uitgaven voor deze investeringsprojecten in 2018. Daar was bij het opstellen van de begroting voorlopig wel van uitgegaan.

Onderstaand wordt de vanuit het BBV verplichte onderdeel weergegeven.

Renteschema (bedragen x € 1.000,--)

A.

de externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 0

B.

de externe rentebaten

C.

De rente die aande grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

€ 0

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

€ 0

D1.

Rente over eigenvermogen

€ 0

D2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

€ 0

E.

De werkelijk aan taakvelden( programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-/-

€ 0

ga terug