Jaarverslag 2018

III.1.2 Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

Toelichting

De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Bijgaand een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2017, voor zover het generiek IBT betreft. Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.

Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017

Gemeente

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

Ruimtelijke ordening

Omgevingsrecht

Monumenten

Huisvesting statushouders

Archief

Toelichting bij integraal overzicht IBT

Interbestuurlijk toezicht (IBT)
De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Dit is een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2017, voor zover het generiek IBT betreft *.

Uitgaan van oordeel provincie

Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.  

Behandeling van meldingen en signalen
De door de provincie ontvangen meldingen en signalen over de uitvoering van wet- en regelgeving zijn op adequate wijze opgepakt en afgehandeld.
Waar nodig zijn deze ook meegewogen in de beoordeling.

Symbolen met kleuren staan voor mate waarin is voldaan aan eisen wet- en regelgeving en voor vereiste intensiteit van toezicht

De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in het integraal overzicht IBT staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving en voor de vereiste intensiteit van toezicht.

  •  

Groen   : goed; de gemeente heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; lage intensiteit van toezicht.

Oranje   : voldoende; de gemeente heeft nog niet of onvoldoende voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende    

               toezichtdomein, maar er wordt wel aan gewerkt door de gemeente; gemiddelde intensiteit van toezicht.

Rood   : onvoldoende; de gemeente heeft niet voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; hoge intensiteit van
               toezicht.

Als een cel in het overzicht blanco is gelaten, betekent dit dat de provinciale toezichthouder geen afgewogen oordeel heeft kunnen vellen omdat de betreffende gemeente de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft aangeleverd bij de provincie. Zie hiervoor ook de bijgevoegde tabel over de mate van het tijdig en/of volledig aanleveren van de informatie.

Toelichting bij oordeel ‘oranje’, ‘rood’ of bij blanco cel

Als de provinciale toezichthouder het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ geeft aan een gemeente op een bepaald toezichtdomein volgt hierna een korte toelichting daarop. Daarbij wordt waar nodig ook aangegeven welke sectorale interventie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Ook vindt een korte toelichting plaats als een cel blanco is.

Gemeente

Toezichtdomein waarop
gemeente het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ krijgt of waarbij een cel blanco is
(Met tussen haakjes O (= oranje) of R (= rood) voor beoordelingskleur of B (=blanco) voor blanco cel)

Toelichting

Borger-Odoorn

Ruimtelijke ordening (O)

Het bestemmingsplan buitengebied is nog niet vastgesteld.

Borger-Odoorn

Omgevingsrecht (B)

Programma en zelfevaluatie binnen. Verslag niet gereed. Beoordeling van totale activiteiten niet mogelijk.

Coevorden

Omgevingsrecht (B)

Conceptprogramma en zelfevaluatie binnen. Verslag (nog) niet gereed. Beoordeling van totale activiteiten niet mogelijk.

Emmen

Omgevingsrecht (B)

Programma en zelfevaluatie binnen. Verslaglegging nog niet (mee bezig). Beoordeling van totale activiteiten niet mogelijk.

Midden-Drenthe

Omgevingsrecht (B)

De vereiste informatie is niet tijdig en/of niet volledig aangeleverd. Oorzaak hiervan is dat de gemeente Midden-Drenthe bezig is met een verbetertraject en doorlichting van de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-taakuitvoering door een extern bureau. Om die reden vindt nu geen oordeel plaats.

Alle Drentse gemeenten

Archief (O)

Zoals afgesproken is de beoordeling niet ‘groen’ wanneer nog niet alle verbeterpunten zijn afgerond; dit komt overeen met de eigen constateringen van de gemeenten. In de praktijk kan het dus voorkomen dat sommige gemeenten in een afrondende fase zijn en andere nog een langere weg hebben te gaan. In geen van de gevallen zijn de risico’s zodanig dat hierop door de provincie actie moet worden ondernomen.

Tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement

Gemeente

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

Ruimtelijke ordening

Omgevingsrecht

Monumenten

Huisvesting statushouders

Archief

Toelichting bij tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement

Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de betreffende gemeente

De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig heeft aangeleverd bij de provincie.

  •  

Groen   : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd.

Oranje   : voldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig en/of niet volledig aangeleverd.

Rood   : onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd vóór de beoordeling.

ga terug