Jaarverslag 2018

III.1.4 Rapportage single information single audit (SISA)

In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het Rijk aan dat van een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het Rijk gelden ontvangen,
verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Door de afname van het aantal specifieke
uitkeringen vanuit het Rijk neemt het aantal regelingen waarover verantwoording moet worden
afgelegd navenant af. Over 2018 wordt 1 regeling verantwoord via deze rapportage.
Het opgenomen overzicht is het door het Rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn
gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers aansluiten op de
provinciale administratie, waardoor de administratieve lasten worden beperkt. In IPO-verband is
afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over diverse relingen,
waarover de provincies weer naar het Rijk moeten verantwoorden. Over 2018 dienen Drentse
gemeenten zich aan de provincie voor 4 regelingen te verantwoorden te weten de Brede doeluitkering
Verkeer en Vervoer. Regionale mobiliteitsfondsen (RSP), Bodemsanering en Binnenstadsfonds.

Nr.

Specifieke uitkering

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

I&M

E28B

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden

Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuider

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Gerealiseerd Ja/Nee

Besteding (jaar T) ten laste van SNN

Overige bestedingen (jaar T)

Te verrekenen met SNN

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E28B / 01

Indicatornummer: E28B / 02

Indicatornummer: E28B / 03

Indicatornummer: E28B / 04

Indicatornummer: E28B / 05

1

UP-10-03055

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

2

UP-10-21307

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

3

UP-11-15071

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

4

UP-12-06690

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

5

UP-13-10546

Nee

€ 8.670.117

€ 0

€ 0

6

UP-16-25836

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

7

UP-17-14989

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E28B / 06

Indicatornummer: E28B / 07

Indicatornummer: E28B / 08

1

UP-10-03055

Geen besteding in 2018.

Nee

2

UP-10-21307

Geen besteding in 2018.

Nee

3

UP-11-15071

Geen besteding in 2018.

Nee

4

UP-12-06690

Geen besteding in 2018.

Nee

5

UP-13-10546

Coevorden stationomgeving

Nee

6

UP-16-25836

Geen besteding in 2018.

Nee

7

UP-17-14989

Geen besteding in 2018.

Nee

ga terug