Jaarverslag 2018

III.1.5 Portefeuilleverdeling GS-leden

Commissaris van de Koning

Portefeuille

Jetta Klijnsma

Openbare orde en veiligheid

Kabinetszaken

Henk Brink (VVD)

Economie

Verkeer en vervoer

Wegen en vaarwegen

Recreatie en toerisme

RSP Coevorden

Dagelijks Bestuur SNN

Aandeelhouderschap NOM

Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen

1e loco Cdk

Cees Bijl (PvdA)

Financiën

Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark

Duitslandagenda

IPO

Water en waterschappen

Aandeelhouderschap GAE en WMD

Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE

Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt

Archiefinspectie

Wonen

Vergunningverlening/RUD

Eigenaarsrol Prolander

Facilitaire zaken

Communicatie

2e loco CdK

Henk Jumelet (CDA)

Landbouw en agribusiness

Vitaal platteland

Agenda voor de Veenkoloniën

Breedband

Natuur en landschap

Sport en welzijn

Bestuurlijke verhoudingen en toezicht gemeentefinanciën

Handhaving

Opdrachtgeversrol Prolander

Onderwijs (v.w.b. de sector HBO)

Informatisering

Automatisering

3e loco CdK

Tjisse Stelpstra (ChristenUnie)

Ruimtelijke ordening

Klimaat en energie

Milieu, lucht en bodem

RSP Emmen en Assen

Dagelijks Bestuur SNN

Europa en internationalisering

Personeel & Organisatie

4e loco CdK

Wim Brenkman

Algemeen directeur

Secretaris van het college van GS

ga terug