Jaarverslag 2018

III.3 Bestemming van het resultaat

Wij stellen voor een bedrag van € 5.583.170,-- te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

-   Het resultaat over 2018, bedraagt:   

 € 34.505.598,--

-   Wij voegen toe aan diverse reserves per saldo een bedrag van:

 -  21.757.023,--

-   Dan komen we uit op een bedrag van:   

€ 12.748.575,--

-   Wij stellen overhevelingen van budgetten naar 2018 voor van in totaal:

 -€ 8.351.549,--

-   Wij corrigeren overschreden budgetten die eerder zijn overgeheveld met:

€ 1.186.144,--

Totaal te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden:

 € 5.583.170,--

De hierboven genoemde bedragen worden hierna verder toegelicht.
Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen
groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de
rekening 2018 opgenomen. Conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan
begroting 2013 volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage
over afwijkingen ten opzichte van de door PS vastgestelde begroting is vastgesteld op
€ 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van
meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd
aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van
interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen
worden bij de 3e Bestuursrapportage 2018). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het
onderdeel: Wat heeft het gekost?

Omschrijving

Saldo programma

Toelichting nodig?

Bedrag

Voordeel / nadeel

Resultaat behaald (ja/nee)

Oorzaak overwegend (intern/extern

Hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee)

Saldo na verrekening reserves

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

2.058.343

Ja

127.670

Fractiewerkzaamheden

59.581

V

Ja

Extern

Nee

Onderzoek Statengriffie

51.306

V

Nee

Extern

Ja

Bijdrage aan voorziening Appa

-328.729

N

Ja

Extern

Nee

Kwaliteit van dienstverlening

78.739

V

Nee

Intern

Ja

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

1.930.673

V

Ja

Extern

Nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

266.773

V

Programma 2: Regionale economie

1.396.915

Ja

2.908.972

Gebiedsontwikkeling (GAE)

1.286.390

V

Nee

Extern

Nee

Proceskosten Economie

-68.614

N

Ja

Intern

Ja

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

-1.490.247

N

Ja

Extern

Ja

Overige opbrengsten

60.765

V

Ja

Extern

Ja

Herstructurering bedrijventerreinen

240.544

V

Nee

Extern

Ja

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

547.980

V

Ja

Extern

Nee

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

-55.703

N

Ja

Intern

Ja

Breedband

270.526

V

Ja

Intern

Ja

Intensiveren marketing

145.260

V

Ja

Extern

Nee

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

165.000

V

Nee

Extern

Ja

Vitale vakantieparken faciliteren

263.202

V

Ja

Extern

Ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

31.811

V

Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

7.401.990

Ja

-431.520

Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)

2.064.218

V

Ja

Extern

Nee

Afschrijving

816.476

V

Ja

Intern

Ja

Intensivering uitvoering fietsnota

62.289

V

Ja

Intern

Ja

Overige opbrengsten

77.951

V

Ja

Extern

Ja

Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)

-88.532

N

Ja

Intern

Ja

Kosten spoor Emmen Zwolle

-360.313

N

Ja

Extern

Ja

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

923.950

V

Nee

Intern

Ja

Programmakosten VVB (BDU)

-73.015

N

Ja

Extern

Ja

Zorgen voor veilige provinciale wegen

-307.799

N

Ja

Intern

Ja

Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)

423.944

V

Ja

Extern

Nee

Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit

-287.604

N

Ja

Intern

Ja

Zorgen voor veilige vaarwegen

-89.368

N

Ja

Intern

Ja

Zorgen voor een schone, gezonde en mooie leefomgeving rond de vaarwegen

52.203

V

Ja

Intern

Ja

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

-340.656

N

Ja

Extern

Nee

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

3.007.076

V

Ja

Extern

Ja

Ruimtelijk Economisch Programma

885.743

V

Nee

Extern

Ja

Verbetering spoor Zwolle-Coevorden en Emmen

472.953

N

Ja

Extern

Nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

162.474

v

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

390.933

Ja

390.933

Stedelijke ontwikkeling en vernieuwing

88.000

V

Extern

Nee

Bijdragen herstructureringsfonds

-430.071

N

Ja

Extern

Nee

Ruimtelijke kwaliteit

350.426

V

Nee

Extern

Ja

Inzet op specifieke ontwikkelingen

74.025

V

Nee

Extern

Ja

Subsidie Binnenstadfonds

750.000

V

Ja

Intern

Ja

Onderzoeken grondwatersystemen

-1.709.795

N

Ja

Extern

Nee

EU-cofinanciering POP3

1.232.931

V

Ja

Extern

Nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

35.416

V

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

1.931.810

Ja

1.931.810

Programma klimaat en energie

1.126.836

V

Nee

Extern

Ja

Beleidsontwikkeling klimaat en energie

129.296

V

Nee

Extern

Ja

Actieplan Energieneutraal wonen

127.339

V

Ja

Extern

Ja

Aanpak asbestdaken

108.745

V

Ja

Extern

Ja

Bijdrage RUD

224.786

V

Ja

Extern

Ja

Leges en andere rechten

57.924

V

Ja

Extern

Ja

Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie

63.978

V

Ja

Extern

Nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

92.905

V

Programma 6: Cultuur

222.755

Ja

222.755

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

-279.045

N

Ja

Extern

Ja

Cultuurhistorie

50.480

V

Ja

Extern

Ja

Culturele investeringen

104.851

V

Ja

Extern

Ja

Podiumkunsten, festivals en evenementen

-129.818

N

Ja

Extern

Ja

Beeldende kunst en vormgeving

145.835

V

Nee

Intern

Ja

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

228.000

V

Ja

Extern

Ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

102.452

V

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

1.073.390

Ja

1.706.635

Prikkels versterkte agrarische sector

99.200

V

Nee

Extern

Nee

Versterking van de landbouw & agribusiness

629.426

V

Ja

Extern

Nee

Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij

700.591

V

Ja

Extern

Nee

Verbetering van de landbouwstructuur

242.453

V

Ja

Extern

Nee

Uitfinanciering Natuur-overig

166.938

V

Ja

Extern

Nee

R-Realisatie EHS

220.479

V

Ja

Extern

Nee

Natuur algemeen

-398.147

N

Ja

Extern

Nee

P-Milieukwaliteit Drenthe

1.134.375

V

Ja

Extern

Nee

Grondverwerving en functieverandering NNN

-757.148

N

Ja

Extern

Nee

Tijdelijke beheer grondbezit

180.532

V

Ja

Extern

Nee

Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)

74.682

V

Ja

Extern

Nee

Agrarisch natuurbeheer

-197.221

N

Ja

Extern

Nee

Programma Beheer

-1.321.734

N

Ja

Extern

Nee

Subsidies Leader Zuidoost Drenthe

719.438

V

Ja

Extern

Nee

Subsidies Leader Zuidwest Drenthe

99.578

V

Ja

Intern

Ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

-520.051

V

Programma 8: Middelen

20.029.462

Ja

5.891.319

Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)

260.893

V

Ja

Extern

Ja

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

92.460

V

Ja

Extern

Nee

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

-401.072

N

Ja

Extern

Nee

Rente langlopende geldleningen UG

192.333

V

Ja

Extern

Nee

Rentetoevoeging voorziening spaarhypotheken

61.894

V

Ja

Extern

Nee

Uitkering uit het Provinciefonds

-224.765

N

Ja

Extern

Nee

Decentralisatie-uitkering impuls aanpak vakantieparken

100.000

V

Ja

Extern

Nee

Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen

376.600

V

Ja

Extern

Nee

Decentralisatie-uitkering Dutch Techzone

1.000.000

V

Ja

Extern

Nee

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

1.500.000

V

Ja

Extern

Nee

Vrije bestedingsruimte

-834.333

N

Ja

Intern

Ja

Overige financiële middelen

13.354.982

V

Ja

Extern

Nee

Arbeidsvoorwaarden

75.527

V

Ja

Intern

Ja

Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)

116.669

V

Ja

Intern

Ja

Organisatieontwikkeling

210.811

V

Ja

Intern

Ja

Afwikkeling voorgaand jaar

68.190

V

Ja

Intern

Ja

Concernopleidingen

-123.610

N

Ja

Intern

Ja

Persoonlijk Ontwikkel Budget POB

283.771

V

Ja

Intern

Ja

Directe personele inzet

-320.890

N

Ja

Intern

Ja

Bijdrage derden in salariskosten

410.336

V

Ja

Extern

Nee

Vergaderservice en evenementen

-92.014

N

Ja

Intern

Ja

Overige goederen en diensten

77.651

V

Ja

Intern

Ja

Stelpost Interbestuurlijk Programma

2.228.624

V

Ja

Intern

Ja

Dagelijks onderhoud provinciehuis

73.755

V

Ja

Intern

Ja

Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis

140.555

V

Ja

Intern

Ja

Onderhoud Drents Museum

66.274

V

Ja

Extern

Ja

Documentverwerking (Post)

69.991

V

Ja

Intern

Ja

Dienstverlening Prolander

-76.752

N

Ja

Extern

Ja

Inzet ondersteunend personeel

410.815

V

Ja

Intern

Ja

Overige opbrengsten

1.596.802

V

Ja

Intern

Ja

Overige verrekeningen (getroffen voorziening)

-1.353.000

N

Ja

Extern

Nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

686.965

V

Totaal rekeningsaldo voor verrekeningen met reserves

34.505.598

12.748.575

Ten laste van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves een bedrag van per saldo € 21.757.023,--toe te voegen. Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaalbedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij nadelen en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven):

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

2.989.080

17.926.320

N

-14.937.240

Bijdrage van Risicoreserve*

-1.000.000

-2.353.000

V

1.353.000

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

1.663.137

1.830.075

N

-166.938

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

23.004.932

28.502.402

N

-5.497.470

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

1.889.392

2.159.517

N

-270.125

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

2.690.032

4.620.705

N

-1.930.673

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

2.142.328

2.552.092

N

-409.764

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

2.663.634

5.273.433

N

-2.609.799

Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)

0

283.771

N

-283.771

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.700.000

-3.190.247

V

1.490.247

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

0

-372.500

V

372.500

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-9.870.213

-10.940.521

V

1.070.308

Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

-2.785.000

-2.806.811

V

21.811

Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact

-320.000

-360.892

V

40.892

21.367.322

43.124.345

-21.757.023

* De Risicoreserve valt in de categorie algemene reserves. De overige reserves zijn bestemmingsreserves.

Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een voordeel van
€ 12.748.575,--. Op verschillende budgetten zijn onderschrijdingen gerealiseerd en om de lopende (concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor die ruimte die hiervoor was in 2018 te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag van
€ 8.351.549.-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2019.

Omschrijving

Beeldende kunst en vormgeving

125.835

Voorzieningen toeristisch aanbod

165.000

Financiële adviezen - Doorontwikkeling planning en control

75.000

Frictiekostenbudget

512.889

Programma Klimaat en energie/Beleidsontwikkeling Klimaat en energie

1.256.132

Uitwerking PUP - Uitvoering luchtvaartbeleid

21.000

Uitkering provinciefonds

1.486.600

Versterking van landbouw en agribusiness

629.426

Jong Leren Eten

35.000

Herstructurering bedrijventerreinen

240.544

Ondersteuning bij het functioneren van PS

40.000

Onderzoek statengriffie

20.000

Subtotaal

4.607.426

Investeringsagenda

- Fietsprovincie

49.166

- Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken

279.601

- Breedband

270.526

- Energieneutraal wonen

127.339

- Binnenstadfonds

750.000

- Acquisitie en Dr. IPR (Vierkant voor werk en Bedrijvenregeling)

67.721

- Gebiedsontwikkeling GAE

1.286.390

- Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

104.851

- Toekomstgerichte landbouw

700.591

- Asbestdaken

107.938

Subtotaal

3.744.123

8.351.549

Het komt voor dat budgetten die eerder zijn overgeheveld, nu aan het eind van het jaar toch
aanzienlijk zijn overschreden. Door de eerdere overheveling niet te corrigeren komt er meer budget
beschikbaar voor dat onderdeel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was. Ook kan het
voorkomen dat ‘’programmabudgetten’’ worden overschreden en ook hier willen wij voorkomen dat er
meer budget beschikbaar komt voor dat onderdeel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was.
Daarom stellen wij de overschrijdingen van die budgetten te verrekenen met toekomstige budgetten
ten gunste van het te bestemmen rekeningresultaat. Het betreft de hieronder genoemde budgetten.

Omschrijving

Onderzoek grondwatersystemen

477.028

Koloniën van weldadigheid

279.045

756.073

Investeringsagenda

- Herstructureringsfonds

430.071

1.186.144

Het saldo van de Jaarrekening 2018, na verrekeningen met reserves, na de
verrekeningen van de overhevelingen en de voorgestelde correcties op eerdere overhevelingen,
bedraagt een positief bedrag van € 5.583.170,--. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de
Reserve voor algemene doeleinden.

Resumerend stellen wij u voor:
• een bedrag van € 21.757.023,-- per saldo toe te voegen aan diverse reserves;
• een bedrag van in totaal € 8.351.549.-- te bestemmen voor overheveling van budgetten naar 2019;
• een bedrag van € 1.186.144,-- te korten op budgetten in 2019;
• een bedrag van per saldo € 5.583.170,-- als rekeningsaldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.

ga terug