Jaarverslag 2018

I.2.9 Europa

Inleiding

Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. Europese kansen willen we benutten om onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om deze kansen te kunnen benutten wordt bij de meeste Europese projecten provinciale EU cofinanciering gevraagd. Door middel van een integrale afweging over de inzet van de provinciale middelen bij Europese projecten en programma's wordt getracht deze Drentse ambitie te bewerkstelligen.
Verder zetten we op allerlei manieren in op het in de Europese context bijdragen aan de zichtbaarheid en resultaten en doelen van Drenthe en vice versa. Dat doen we niet alleen op het terrein van Europa, maar ook op de andere facetten van onze aanpak Public Affairs. Aansluiting vinden bij het beleid, de netwerken en de mogelijkheden van Europa is geen doel op zichzelf. Het is een middel om onze eigen Drentse ambities te verwezenlijken en met onze doelen tegelijkertijd bij te dragen aan die van Europa. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe Europese programmaperiode. Samen met Fryslân en Groningen werken we aan de lobby om ook in de volgende periode weer Europees geld te kunnen gebruiken voor onze Noord-Nederlandse én Drentse doelstellingen.

Wat hebben we gedaan?

De Europese regioprogramma’s OP EFRO, Interreg A (Nederland-Duitsland) en B (Noordzee), Interreg Europe en het POP zijn in uitvoering. Zoals in 2017 al reeds is aangegeven, is het POP goed op stoom gekomen en zijn de bestedingen in dat kader dit jaar opgelopen. Een oorzaak van de lagere besteding is dat een aantal geraamde openstellingen voor het POP niet voor het einde van het boekjaar is beschikt en de lasten derhalve in 2019 genomen zullen worden.
De verwachting is dat we een verdere toename van de bestedingen zullen zien omdat het einde van de programmaperiode nadert. Voor al deze programma’s geldt dat de daadwerkelijke besteding van de provinciale middelen sterk afhankelijk is van de mate waarin de Drentse stakeholders in staat zijn goede plannen (mede) te ontwikkelen voor die programma’s.
De regioprogramma’s onderscheiden zich van andere Europese instrumenten, omdat Drenthe mede indiener van die programma’s is, Drenthe in het werkingsgebied van die programma’s ligt en wij mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en cofinanciering ervan. Alle overige instrumenten worden door de Europese Commissie zelf uitgevoerd.
Onze verantwoordelijkheid om mede bij te dragen aan de regionale cofinanciering van die programma’s hebben we financieel geregeld door naast de beleidsbudgetten een reserve EU cofinanciering te creëren en te vullen. Daarmee hebben we de meerjarige financiële verplichting, die samenhangt met de uitvoering van Europese programma’s geregeld. Met het in september 2015 door PS vastgestelde spelregelkader zijn de spelregels en afspraken over de verantwoording van die reserve geregeld.

ga terug