Jaarverslag 2018

I.2.6 Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit het door ons ter beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.

Het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de nota Verbonden Partijen. Het PS Protocol Verbonden Partijen en de op 21 juni 2016 gemaakte afspraken over de informatievoorziening betreffende de negen belangrijkste verbonden partijen gelden als nadere invulling op de wijze hoe GS PS informeert over de verbonden partijen. Het proces verbonden partijen heeft een groen risicoprofiel gekregen hetgeen inhoudt dar er geen of beperkte bevindingen zijn met een laag risicoprofiel.

Ontwikkeling

Om als provincie meer strategisch te kunnen sturen op verbonden partijen en te kunnen voldoen aan de gewenste informatievoorziening aan PS is in 2016 een beheersproces geïmplementeerd waarin relevante sturings- en verantwoordingsinformatie over de verbonden partij wordt bijgehouden. Inmiddels is het beleid ten aanzien van verbonden partijen verder ontwikkeld. De aansturing is meer integraal en eenduidiger  geregeld. De accenten in de ontwikkeling liggen daarbij op: verzakelijking van de opdrachtverlening, beter inzicht in organisatie performance en naleving van good governance. In 2018 heeft de accountant als gevolg van de ontwikkelingen rondom de beheersing en verantwoording over de verbonden partijen het proces verbonden partijen opnieuw hoger gewaardeerd en aangemerkt als een proces met een laag risicoprofiel.

Overzicht verbonden partijen en risico's

Verbonden partijen brengen de onderstaande financiële risico’s met zich mee:

Gestort aandelenkapitaal bij deelnemingen
Een aandeelhouder in een vennootschap (deelneming) heeft een bedrag betaald voor de aandelen. In het geval dat de vennootschap slechte resultaten behaalt, kan sprake zijn van (gedeeltelijk) verlies van dit bedrag. Dit dient dan op de provinciale balans te worden gecorrigeerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen
Als een deelneming winsten behaalt, kan een deel van die winst als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze mogelijke inkomsten zijn een risicopost doordat pas na afloop van een boekjaar blijkt of het verwachte resultaat is behaald.

Verstrekte leningen en verstrekte garanties aan verbonden partijen
Zowel aan een aantal deelnemingen als aan enkele overige verbonden partijen zijn leningen verstrekt. Er bestaat een risico van niet-terugbetaling. Zowel ten behoeve van deelnemingen als van overige verbonden partijen zijn garanties/borgstellingen afgegeven.

Risico’s binnen Gemeenschappelijke Regelingen
Elke deelnemer aan een Gemeenschappelijke Regeling is in principe voor zijn aandeel verantwoordelijk voor mogelijke tekorten binnen de GR.

Onderstaand een overzicht van alle verbonden partijen van de provincie Drenthe met de kerngegevens. De opgenomen informatie over het eigen- en vreemd vermogen en het resultaat, betreffen de meest recente gegevens waar wij thans over beschikken. Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt dat medio maart 2019 de jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 beschikbaar zijn. Voor de overige verbonden partijen geldt dat de jaarrekeningen 2018 vanaf mei 2019 beschikbaar zijn. Dit betekent dat de realisatiecijfers over 2018 voor de meeste verbonden partijen ten tijden van het opstellen van de provinciale jaarrekening nog niet beschikbaar waren.

Verbonden partij

Rechtsvorm

Eigenaars-/ deelnemers belang

Gemeenschappelijke regelingen

De Noordelijke rekenkamer

Gemeenschappelijke regeling

33,33%

Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

35,00%

Gemeenschappelijke regeling Prolander

Gemeenschappelijke regeling

68,00%

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

22,80%

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke regeling

33,33%

Regiovisie Groningen-Assen

Gemeenschappelijke regeling zonder meer

12,50%

Vennootschappen

Cross Border Leases Vennootschap B.V.

Besloten Vennootschap

2,28%

CSV Amsterdam BV

Besloten Vennootschap

2,28%

MKB Fonds Drenthe

Besloten Vennootschap

100,00%

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Besloten Vennootschap

2,28%

Verkoop Vennootschap B.V.

Besloten Vennootschap

2,28%

Vordering op Enexis BV

Besloten Vennootschap

2,28%

WMD Drinkwater B.V.

Besloten Vennootschap

50,00%

Bank Nederlandse Gemeenten

Naamloze Vennootschap

0,16%

Enexis Holding NV

Naamloze Vennootschap

2,39%

Groningen Airport Eelde

Naamloze Vennootschap

30,00%

N.V. Waterbedrijf Drenthe

Naamloze Vennootschap

50,00%

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Naamloze Vennootschap

16,67%

Nederlandse Waterschapsbank

Naamloze Vennootschap

0,13%

Stichtingen en verenigingen

Stichting Drentse Energie Organisatie

Stichting

100,00%

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

Stichting

8,50%

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Stichting

6,00%

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Vereniging

8,33%

Overige

Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel)

Gemeenschappelijke regeling zonder meer

36,00%

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Reglement

100,00%

Belangrijkste verbonden partijen

Medio 2016 is door de Commissie van Onderzoek in samenspraak met GS gekomen tot een selectie van negen belangrijkste verbonden partijen. Deze selectie is gemaakt om twee redenen. De eerste is om zo bij de belangrijkste verbonden partijen de betrokkenheid van PS te vergroten. De tweede reden is om te voorkomen dat onnodige bureaucratie ontstaat, doordat bij elk van de vierentwintig verbonden partijen een even uitvoerige toelichting gegeven wordt.

Over negen verbonden partijen worden PS met regelmaat en uitvoeriger geïnformeerd dan ten aanzien van de overige verbonden partijen. De negen verbonden partijen waarover uitvoerig wordt geïnformeerd zijn:
1. OV-bureau Groningen Drenthe;
2. Drentse Energie Organisatie (DEO);
3. N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM);
4. Groningen Airport Eelde (GAE);
5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);
6. Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN);
7. Regiovisie Groningen-Assen (RGA);
8. Prolander;
9. N.V. Waterbedrijf Drenthe/WMD Drinkwater B.V.

Hieronder is per verbonden partij de verantwoordingsinformatie opgenomen. De opgenomen informatie betreft de meest actuele voor publicatie beschikbare verkregen informatie van de verbonden partij. In sommige gevallen betreft dit informatie uit de begrotingen 2018 en 2019 van de verbonden partij. In andere gevallen betreft dit informatie uit hun jaarrekening 2017. Voor alle verbonden partijen geldt onverlet dat PS zal worden geïnformeerd, wanneer zich politiek bestuurlijk relevante ontwikkelingen bij een verbonden partij voordoen.

ga terug