Jaarverslag 2018

III.1.1 Investeringen

Investeringsprojecten

IIn 2018 waren er in totaal 93 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (52)
wordt uitgevoerd voor de bereikbaarheid volgens het provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en
vervoer.
De overige projecten hebben betrekking op ICT (18), wegen en vaarwegen (8), gebouwen (9), economie (6) en ruilgronden (1). De ruilgronden zijn tijdelijke grondverwervingen door Prolander. Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe
is een netto bedrag van € 26,5 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd (€1,3 miljoen in 2015, € 8,0
miljoen in 2016, € 12,8 miljoen in 2017 en € 4,4 miljoen in 2018). Dit betreft de boekwaarde van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil.
Van de 93 lopende projecten, zijn er 14 in financieel en technisch opzicht in 2018 afgerond. Van de
afgesloten investeringsprojecten zijn 6 projecten van verkeer en vervoer, 5 van wegen/vaarwegen, 1 van gebouwen en 2 van ICT. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is         € 10.327.837,-- voordelig.
De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een nadeel  zien van €  829.008,-- (waarvan 1 projecten van een nadeel saldo vertoont van € 915.000,-- vanwege het niet doorgaan van een investering), de projecten wegen/vaarwegen een nadeel van € 80.707,--, de projecten gebouwen een voordeel van € 91.00,-- en de ICT projecten een nadeel van € 60.000,-- . Het nadeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2019 in hogere kapitaallasten.

(x € 1.000,--)

Verstrekte kredieten

realisatie

kredietruimte

94 lopende investeringsprojecten

uitgaven 1 januari 2018

38.340

investeringen 2018

32.588

totale uitgaven

159.355

70.928

88.427

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2018

1.625

ontvangen bijdragen 2018

11.062

totale bijdragen 2018

21.078

12.687

-8.391

totaal netto

138.277

58.241

80.036

De dit jaar afgesloten 20 projecten

uitgaven 1 januari 2018

8.753

investeringen 2018

2.278

totale uitgaven

13.948

11.031

2.917

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2018

525

ontvangen bijdragen 2018

178

totale bijdragen 2018

4.821

703

4.118

Totaal netto

9.127

10.328

-1.201

Netto investering in 2018 (x € 1.000,--)

Totale uitgaven 2018

34.866

Totale inkomsten 2018

11.240

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn op de volgende wijze aan programma's doorberekend.

Programma

Budget

Realisatie

Verschil

V/N

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

6.414.205

5.547.541

866.664

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

38.245

38.245

0

-

Programma 6. Cultuur

564.201

564.201

0

-

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

158.165

158.165

0

-

Programma 8. Middelen

2.440.179

2.339.604

100.575

-

Overzicht restant kredieten van lopende investeringsprojecten

6701801

Aanschaf pand Health Hub Roden

840.707

828.635

0

12.072

NEE

Project is in uitvoering, afronding in 2019

6701802

Verbouwingskosten lang, pand Health Hub Roden

679.926

0

0

679.926

NEE

Project is in uitvoering, afronding in 2019

6701803

Verbouwingskosten kort, cleanroom en projectkosten Health Hub Roden

818.704

97.789

0

720.915

NEE

Project is in uitvoering, afronding in 2019

6701804

Health Hub Roden Multi media / ICT

127.923

0

0

127.923

NEE

Project is in uitvoering, afronding in 2019

6711801

Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) 1957 Bouwkundig

1.308.694

475.874

0

832.820

NEE

Project is in uitvoering, afronding in 2020

6711802

Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) 1957 Installaties

564.030

243.559

0

320.471

NEE

Project is in uitvoering, afronding in 2020

4.339.983

1.645.858

0

2.694.126

Totaal programma 2. Regionale economie

4.339.983

1.645.858

0

2.694.126

6300716

OV-vriendelijke ontsluiting

150.000

199.586

0

-49.586

JA

project is afgerond

150.000

199.586

0

-49.586

6300909

N48: Nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde

785.052

487

0

784.565

NEE

Project is afgerond. Financiele afwikkeling met Rijkswaterstaat volgt nog.

6300924

Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.

1.327.105

896.250

-13.056

443.911

NEE

Project is in uitvoering.

6300925

Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden

726.091

842.095

-334.764

218.760

NEE

Het project wordt in 2019 financieel afgerond.

2.838.248

1.738.832

-347.820

1.447.235

6301007

Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

701.459

822.565

-307.442

186.335

NEE

Nieuwe haltes worden toegankelijk uitgevoerd. Bestaande haltes worden bij groot onderhoud toegankelijk gemaakt.

6301012

N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve

708.015

1.415.682

-282.778

-424.889

JA

project is afgerond, conform de BBV richtlijnen mogen BDU subsidies niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan investeringsprojecten, hierdoor word er een tekort gepresenteerd. De BDU subsidies zijn toegevoegd aan de reserve verkeer en vervoer. Met deze toevoegingen aan de reserve worden de hogere kapitaalslasten van het investeringsprojecten gedekt.

6301014

(Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

133.937

98.595

-34.248

69.590

NEE

project is in uitvoering.

1.543.410

2.336.842

-624.467

-168.965

6311015

N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

138.480

357.526

-66.125

-152.921

JA

project is afgerond, conform de BBV richtlijnen mogen BDU subsidies niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan investeringsprojecten, hierdoor word er een tekort gepresenteerd. De BDU subsidies zijn toegevoegd aan de reserve verkeer en vervoer. Met deze toevoegingen aan de reserve worden de hogere kapitaalslasten van het investeringsprojecten gedekt.

138.480

357.526

-66.125

-152.921

6312003

Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat

740.289

510.000

0

230.289

NEE

project is in uitvoering.

6312004

Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2)

1.439.751

550.000

0

889.751

NEE

project is in uitvoering.

6312005

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

2.038.346

1.093.662

-62.185

1.006.869

NEE

project is in uitvoering.

6312006

Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

1.086.166

7.508

0

1.078.659

NEE

Project is in afwachting van het bestuurlijk proces

6312007

N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising"

2.603.159

3.739.621

0

-1.136.462

JA

project is afgerond, conform de BBV richtlijnen mogen BDU subsidies niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan investeringsprojecten, hierdoor word er een tekort gepresenteerd. De BDU subsidies zijn toegevoegd aan de reserve verkeer en vervoer. Met deze toevoegingen aan de reserve worden de hogere kapitaalslasten van het investeringsprojecten gedekt.

7.907.711

5.900.790

-62.185

2.069.105

6313001

N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden

7.613.136

3.788.059

-760.000

4.585.077

NEE

De uitvoering start in 2018

6313002

N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

508.728

315.690

0

193.037

NEE

Bestemmingsplan is in procedure.

6313005

N371 Reconstructie Pijlebrug

1.540.904

891.614

-266.263

915.553

JA

project is afgerond. Het project voorzag in een Ovonde. Door slechte grondkwaliteit moets compacter worden gewerkt en is gekozen voor een rotonde waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

6313006

Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

973.492

0

0

973.492

NEE

Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces

6313007

Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

523.383

0

0

523.383

NEE

Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces

6313008

Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

261.692

0

0

261.692

NEE

Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces

6313010

Eerste fase Transferium De Punt

2.187.798

419.899

-20.000

1.787.899

NEE

Project is in voorbereiding

6313011

Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen

205.978

72.176

0

133.802

NEE

Project is in uitvoering. In 2019 zal een voorstel gedaan worden om een deel van het projectgeld in te zetten voor het project Hub Westlaren

6313012

Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

1.519.340

1.256.240

-26.968

290.068

NEE

project is in uitvoering.

6313013

Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

5.887.243

299.021

-333.437

5.921.659

NEE

project is in voorbereiding.

21.221.693

7.042.699

-1.406.668

15.585.661

6314001

Fietstunnel N 372 - Brunlaan

1.600.005

121.326

-15.000

1.493.680

NEE

project is in uitvoering.

6314003

N34 - Aansluiting Klijndijk

8.902.171

741.104

-34.761

8.195.828

NEE

Project is in procedure bij Raad van state

6314004

Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren

80.470

92.316

-134.280

122.434

NEE

Project is in uitvoering, afronding zomer 2019

6314005

N375 Duurzaam Veilig inrichten

781.938

135.941

0

645.997

NEE

Project is in voorbereiding en afwachting van het bestuurlijk proces

11.364.585

1.090.686

-184.041

10.457.939

6315001

N386, rotonde Tynaarlo

343.590

141.751

0

201.839

NEE

project is in voorbereiding.

6315002

N391, aansluiting Roswinkel

4.782.285

3.560.780

0

1.221.505

NEE

Project moet nog financieel worden afgewikkeld

5.125.875

3.702.530

0

1.423.344

6316001

Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

765.132

917.887

-169.049

16.294

NEE

project is in uitvoering.

6316002

Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk

1.825.842

490.822

-19.721

1.354.741

NEE

Project is in uitvoering.

6316003

N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter Heide, incl. Domeinenweg en Koelenweg.

1.725.079

233.781

0

1.491.297

NEE

project is in voorbereiding.

6316004

N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden

25.989.688

3.150.358

0

22.839.330

NEE

Project is in uitvoering.

6316005

N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381

12.879.844

801.217

0

12.078.627

NEE

project is in voorbereiding.

6316007

Duurzaam Veilig, inrichten provinciale fietspaden

1.031.398

733.646

0

297.753

NEE

Project is in uitvoering.

6316008

N363 oversteek Klinkenvlier

790.518

1.228.461

0

-437.942

NEE

Project moet nog financieel worden afgewikkeld

6316009

N391 aansluiting met N366 (Ter Apel)

712.243

5.193.751

-216.841

-4.264.667

NEE

Project is uitgevoerd; financiële afrekening met de provincie Groningen is in voorbereiding.

6316010

N391 aansluiting Emmerschans

4.703.151

387.682

-53.048

4.368.517

NEE

Bestemmingsplan loopt in procedure

6316011

N381 Schietbaanweg, opheffen oversteek

231.447

212.150

0

19.297

JA

Project is uitgevoerd

6316012

N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn)

226.678

194.758

0

31.920

NEE

Project is in uitvoering, verdere uitvoering is afhandelijk van gedeeltelijke verdubbeling

50.881.019

13.544.512

-458.659

37.795.166

6317001

N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg

889.751

5.397

0

884.354

NEE

Project is in uitvoering

6317002

N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend)

1.046.766

0

0

1.046.766

NEE

Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces

6317003

N855 - Aanleg rotonde Valderseweg

784.445

558.780

0

225.665

NEE

Project is uitgevoerd; afrekening 1e kwartaal 2019

6317005

N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen op de N391

10.467.661

37.854

0

10.429.807

NEE

Project is in uitvoering

6317004

N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)

1.046.766

14.349

0

1.032.417

NEE

Na besluitvorming in Provinciale Staten (najaar 2018) wordt nader onderzoek verricht.

6317006

N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn)

15.499

34.501

0

-19.002

NEE

Project is in uitvoering, verdere uitvoering is afhandelijk van gedeeltelijke verdubbeling

6317007

N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet

356.119

0

0

356.119

NEE

Project is in uitvoering, verdere uitvoering is afhandelijk van gedeeltelijke verdubbeling

6317008

Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-aansluiting

4.212.984

0

0

4.212.984

NEE

Aanbesteding is in voorbereiding

6317013

Mobiliteitsmanagement

261.692

67.581

0

194.111

NEE

Project is in uitvoering

19.081.683

718.461

0

18.363.221

6318001

Fietssnelweg Assen-Groningen

9.420.894

1.419

0

9.419.475

NEE

Project start in 2019

6318002

Fietsen op de VAM-berg, fase 1

1.465.472

1.084.914

0

380.559

NEE

Project is in uitvoering, onderdeel ATB moet nog worden uitgevoerd

10.886.367

1.086.333

0

9.800.034

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

362.000

362.019

0

-19

JA

Project is uitgevoerd

6331119

Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

291.000

299.308

0

-8.308

JA

Project is uitgevoerd

6331601

NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren)

723.931

735.072

0

-11.141

JA

Project is uitgevoerd

6331602

NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren)

726.790

720.420

0

6.370

JA

Project is uitgevoerd

6331604

Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren

1.161.910

27.808

0

1.134.102

NEE

Project is in voorbereiding. Aanbesteding is gepland in de eerste helft van 2019, waarna de uitvoering plaatsvindt in 2019/2020.

6331607

Aanleg zonnepark bij het wegensteunpunt Rogat

250.875

318.484

0

-67.608

JA

Het park zal in het kader van de overdracht van het peilbeheer in 2019 worden overgedragen aan het waterschap. Ook de bijbehorende toekomstige SDE subsidie wordt dan overgedragen.

6331608

Aanleg glasvezel tbv bediening HVV

100.000

0

0

100.000

NEE

Project is in voorbereiding.

6331801

Vervanging van Beschoeiing door beton beschoeiing

2.173.086

1.069.799

0

1.103.287

NEE

Project is in uitvoering

5.789.593

3.532.910

0

2.256.682

Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer

136.928.663

41.251.710

-3.149.964

98.826.917

6830708

Kwaliteitsimpuls Drents Museum (A002 en Abdijkerk) bouwkundig

582.475

113.486

-6.003

474.992

NEE

Project is in uitvoering

6830709

Kwalteitsimpuls Drents Museum (A002 en Abdijkerk) installaties

148.087

46.709

-2.348

103.726

NEE

Project is in uitvoering

6830710

Kwaliteitsimpuls Drents Museum (A002 en Abdijkerk) inrichting

26.326

10.345

-522

16.503

NEE

Project is in uitvoering

6830711

Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum bouwkundig

25.455

20.510

-10.286

15.231

NEE

Project is in uitvoering

6830712

Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum installaties

71.273

105.315

-52.560

18.518

NEE

Project is in uitvoering

6830713

Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum inrichting

81.455

120.028

-60.069

21.496

NEE

Project is in uitvoering

935.071

416.393

-131.788

650.466

Totaal programma 6. Cultuur

935.071

416.393

-131.788

650.466

6621801

Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer

0

36.580.462

-10.108.334

-26.472.128

NEE

Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen als maximum van grondvoorraad op de balans. Tot nu toe is een bedrag van 36,5 miljoen gerealiseerd voor grondaankopen. Er is 10,1 miljoen aan grond verkocht. De balanswaarde is eind 2018 is 26,4 miljoen.

0

36.580.462

-10.108.334

-26.472.128

Totaal programma 7. Dynamiek in Leefomgeving

0

36.580.462

-10.108.334

-26.472.128

5281201

Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering)

65.932

60.269

0

5.662

NEE

Vervanging CCTV loopt door in 2019

5281701

Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis

332.599

0

0

332.599

NEE

Vervanging AV middelen loopt door in 2019

5281802

Toegangscontrole installaties

153.507

62.757

0

90.750

JA

project is afgerond

552.037

123.026

0

429.011

5271102

ICT VJN 2011 aansluiten processen op basisregistraties

1.021.615

1.086.155

0

-64.541

JA

project is afgerond

5271610

Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem

52.989

3.699

0

49.290

NEE

Invoering ArcGis Pro in 2019

5271605

Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009

355.027

0

0

355.027

NEE

Ontwikkeling werkplekfunctionaliteit in 2019

5271803

Klantencontactsysteem (vervanging 5271403)

127.174

0

0

127.174

NEE

Vervangen telefooncentrale in 2019 en KCC voorzieing

1.556.804

1.089.854

0

466.950

5271603

Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen

350.787

0

0

350.787

NEE

In 2019 vindt ontwikkeling werkplekportaal plaats

5271609

Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie

63.587

3.589

0

59.998

NEE

In 2019 wordt MDM systeem vervangen

5271704

Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering)

166.386

0

0

166.386

NEE

Project is in uitvoering. Vervanging generieke componenten infrastrutuur in 2019

5271710

Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1

264.945

83.152

0

181.793

NEE

Doorlopend in 2019

845.705

86.741

0

758.964

5271401

Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006)

291.846

82.103

0

209.743

NEE

In 2019 wordt de telefooncentrale vervangen

5271616

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering)

63.587

0

0

63.587

NEE

Ontwikkeling werkplekfunctionaliteit in 2019

5271708

Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705)

197.755

38.771

0

158.984

NEE

Ontwikkeling werkplekfunctionaliteit in 2019

5271804

Vernieuwing generieke digitale omgeving  (VJN 2017) - 1e fase gestructureerde processen

688.857

399.363

0

289.495

NEE

Doorlopend in 2019

1.242.045

520.237

0

721.809

5271106

 ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur

78.047

24.030

0

54.017

NEE

In 2019 wordt de IT architectuur aangepast

5271604

Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. E-herkenning (ontsluiten digitale informatie)

185.462

0

0

185.462

NEE

Optimaliseren informatiehuishouding in 2019

5271702

Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012)

339.130

0

0

339.130

NEE

Doorontwikkeling Management informatie Systemen in 2019

602.638

24.030

0

578.608

5271701

Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013)

68.886

0

0

68.886

NEE

Project is in uitvoering. Implementatie na staten verkiezing 2019

5271707

Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271113)

225.000

220.212

0

4.788

JA

project is afgerond

5271802

Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014)

105.978

0

0

105.978

NEE

Implementatie na staten verkiezing 2019

399.864

220.212

0

179.652

Totaal programma 8. Middelen

5.199.094

2.064.100

0

3.134.994

ga terug