Jaarverslag 2018

1: Samenwerkend Drenthe

In de begroting 2018 schreven we over dit speerpunt:

Dynamisch besturen
In 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar verwachting is het nieuwe kabinet aan de slag met nieuwe plannen voor Nederland. Hiermee verandert het politieke landschap, ook in Drenthe. Als middenbestuur zijn wij de verbindende partner die samen werkt aan gemeenschappelijke opgaven met gemeenten, waterschappen, Rijk en Europa. En ook met bijvoorbeeld ondernemers en het onderwijs. Daarbij zijn gemeenten voor inwoners de eerste overheid. Binnen onze rol en mogelijkheden, faciliteren wij hen bij het bereiken van concrete resultaten.

Als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland willen we een impuls geven aan een samenwerking die past bij de netwerksamenleving van vandaag de dag. Als college gaan we actief naar buiten en overleggen we jaarlijks met de Drentse gemeenten en de in Drenthe liggende waterschappen. We geven een nieuwe wending aan de derde ronde werkbezoeken. Deze keer nodigen wij de gemeenten uit voor het jaarlijks werkbezoek. Wij zijn gastheer en verzorgen het programma. Samen met de gemeenten bespreken wij wat er in de samenleving leeft en hoe we elkaar kunnen versterken in het realiseren van gezamenlijke ambities. Ook hierbij geldt: maatwerk, afhankelijk van de behoefte van gemeenten. Daarnaast brengen wij een tweede ronde bezoeken aan de waterschappen.

Verder zet het college in op de uitbreiding van subregionale samenwerkingsvormen, zoals de Regio Zwolle, de ontwikkeling van een Duitslandagenda en de uitvoering van een dynamische lobby top 10.

Aanpak externe betrekkingen
Onder externe betrekkingen verstaan wij al onze inspanningen om de Drentse doelen met onze partners te realiseren, bij het Rijk (Den Haag), Europa (Brussel) en de Europese regio’s (Niedersachsen in het bijzonder). Wij willen als Drenthe nog zichtbaarder en succesvoller zijn. Succesvol op het gebied van participatie in netwerken, beleidsbeïnvloeding, maar ook in het benutten van middelen.
In 2018 geven wij uitvoering aan de Duitslandagenda. Daarnaast willen we Europese kansen benutten om onze doelstellingen te realiseren. De huidige programma’s lopen nog tot 2021. De contouren van de verdeling van EU middelen voor de periode na 2021 worden in 2018 steeds duidelijker. Het is de verwachting dat ten gevolge van de Brexit en de verschuiving van aandacht richting veiligheid en migratievraagstukken de Europese middelen substantieel anders worden ingezet. Dit gaat gevolgen hebben voor de voor Drenthe relevante Europese programma's op het gebied van landbouw, platteland en innovatie. De inzet van het Rijk is hierbij cruciaal voor de middelen waarop Nederland aanspraak kan maken. Niet alleen wat betreft de middelen die vanuit de EU beschikbaar komen, maar ook als het gaat om de verantwoordelijkheid over het inzetten van deze budgetten (centraal of decentraal). Samen met onze noordelijke partners zullen wij ook na moeten denken over het benutten van andere Europese instrumenten.

1: Samenwerkend Drenthe

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders uitgenodigd voor het jaarlijkse werkbezoek. Deze bezoeken hebben dan ook, naast het samenwerken aan gemeenschappelijke opgaven, het karakter van (hernieuwd) kennismaken gehad. Ook zijn de waterschappen het afgelopen jaar bezocht. In 2018 zijn stappen gezet, zowel ambtelijk als bestuurlijk, in de verdere uitwerking van de Regio Zwolle.

Daarnaast hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een gezamenlijke agenda geformuleerd in de vorm van het interbestuurlijk programma (IBP). Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden, zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Wij hebben hier vier thema's uit benoemd die voor ons het belangrijkst zijn: samen aan de slag voor klimaat, toekomstbestendig wonen, regionale economie als versneller en naar een vitaal platteland. Deze thema's worden binnen het IPO en het bestaand beleid verder uitgewerkt.

Ten aanzien van het financieel toezicht heeft de beoordeling van de begrotingen 2019 van de Drentse gemeenten ertoe geleid dat is besloten om het regime van repressief toezicht te continueren. Dit betekent echter niet dat de toekomstige financiële positie van de gemeenten zonder zorgen is. Het Sociaal Domein heeft een groot negatief effect op de begrotingen van de gemeenten. In de aanloop naar de begroting 2019 zijn het merendeel van de gemeenten geconfronteerd met oplopende tekorten/nadelen in het Sociaal Domein. Dit brengt met zich mee dat gemeenten zich genoodzaakt zien om hun financiële perspectief te herijken en naar bezuinigingsmogelijkheden over de breedte van de begroting te kijken. De komende jaren staan de gemeentebegrotingen, mede als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein, dan ook onder druk.

Het kabinet heeft aangegeven bij te willen dragen aan de regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Natuurinclusieve Landbouw. Deze regiodeals sluiten aan bij onze prioriteiten en maken een goede versnelling van het werken aan de regio Zuid- en Oost Drenthe mogelijk. En we kunnen hierdoor meer melkveehouderijen verduurzamen.


Partners in de regiodeal Zuid- en Oost Drenthe.

Er is uitvoering gegeven aan de Duitslandagenda en er is meer focus in de lobby gekomen. We hebben de lobby verder vormgegeven door een vijftal prioritaire thema's te kiezen waar we ons op focussen. Dat zijn:

  • Klimaat en Energie
  • Wonen en leefbaarheid
  • Vitaal platteland
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Regionale economie

Wij zijn als Drenthe zichtbaarder geworden bij kamerleden en ministeries door onder andere het Haags Event en het Drents ontbijt (follow-up van de Drentse Ambassade). Verder hebben we bijvoorbeeld Drenthe 4.0 aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en zijn we met de K6 (de 6 provincies met krimpproblematiek) in overleg met de minister over een samenwerkingsagenda. Ook de snelle verbinding met de Randstad is weer een stukje dichterbij gekomen door een afgesproken proef met een snelle trein die door NS en ProRail wordt uitgevoerd. Naar de verkeersdrukte op de A28 bij Hoogeveen wordt onderzoek gedaan na een intensieve lobby bij kamerleden. Bij de Zorgtafel faciliteren we de samenwerking tussen overheden en alle zorgpartners om samen te zorgen voor goede zorg in Drenthe. Zowel bestuurlijk als ambtelijk werken we hard aan ons netwerk in Den Haag en Brussel. Ook in Duitsland wordt door ons gelobbyd. De spoorlijn Emmen - Rheine is daarin voor ons een belangrijke prioriteit.


Deelnemers van de Drentse Zorgtafel.

Successen

- Lancering van 'Tip de commissaris' tijdens debuut van CdK Klijnsma op nieuwjaarsreceptie met 600 gasten.
- Interbestuurlijk Programma voor gezamenlijke bestuurlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven vanuit meerdere overheden.
- Twee succesvol verlopen koningsbezoeken; Viering 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid en opening schaapskooi Bargerveen.
- Invoering nieuwe Drentse Anjer Prijs vanuit Prins Bernhard Cultuurfonds om cultuur te stimuleren.
- Bestuurlijke nazomerbarbecue met alle nieuwe colleges van burgemeester en wethouders.
- Goede netwerkbijeenkomsten onder meer in ontmoetingsruimte TT (FC Emmen events).
- Goed bezocht landelijk BIBOB-congres in het provinciehuis.
- Follow up van de Drentse Ambassade in de vorm van ontbijt met kamerleden en Haagse ambtenaren.
- Lobby ingezet bij ondermeer Drenthe 4.0, de Zorgtafel, onderzoek verkeersdrukte A28, Open Days, snelle verbinding Randstad, regiodeals en concept Klimaatakkoord.
- Vier bijeenkomsten georganiseerd door 'Vrouwen Kiezen', waaronder de 8 maart bijeenkomst ism Europa's Rafelende Randen.

Knelpunten

ga terug